Treści programowe
 • Wzbogacał wiedzę na temat różnych zawodów wykonywanych przez dorosłych
 • Wskazuje i nazywa zawody z bliskiego otoczenia dziecka

 

 • Poznawał sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienia się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie
 • Zabaw różnymi źródłami ognia, które mogą być przyczyną pożaru
 • Rozmawiania z obcymi ludźmi, odchodzenia z nim
 • Zbliżania się do nieznanych zwierząt, zwłaszcza psów
 • Bezpieczne korzystanie z urządzeń znajdujących się na placu zabaw.

 

 • Wzbogacał wiedzę o zwierzętach domowych
 • Wyjaśniał znaczenie roli zwierząt w życiu człowieka
 • Poznawał prace weterynarza
 • Poznawał potrzeby zwierząt i sposoby opieki nad nimi

 

 • Określał czynności domowe wykonywane przez poszczególnych członków rodziny
 • Dzielił sie wiadomościami na temat życia w rodzinie np. sposobów wspólnego spędzania czasu, pojawienia sie nowego potomka
 • Przygotowywał program artystyczny z pomocą nauczyciela, wykonywał upominki
 • Wzmacniał więzy rodzinne- wzajemne okazywanie sobie uczuć w rodzinie

 

 • Poznawał ludzi różnych ras, określał miejsca ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w jakich żyją
 • Poznawał zwyczaje ludzi różnych mieszkań
 • Zwracał uwagę na zabawy dzieci z różnych regionów świata
 • Szanował odrębność ludzi innych ras (zwracanie uwagi na równość praw wszystkich ludzi).

 

 • Uczestniczył w zabawach rytmicznych, ruchowy
 • Reagował na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu.
 • Rozwijał wrażliwość słuchową i rozpoznawał  wybrane instrumenty po wydawanych przez nie dźwiękach i wyglądzie; nazywanie muzyków grających na tych instrumentach.

 

 • Oglądał kwitnące rośliny ze zwróceniem szczególnej uwa­gi na zawarte w nich piękno
 • Obserwował w spo­sób bezpośredni zmian zachodzących w przy­rodzie
 • Poznawał wybrane owady, np. pszczoły, mrówki
 • Obserwował rośliny, zwierzęta przy użyciu lupy.

 

 • Poznawał swoją miejscowość- określał miejsce zamieszkania, nazywał swoją miejscowość, poznawał jej historię, zabytki, ważniejsze instytucje
 • Poznawał ważniejsze regiony naszego kraju i znajdujące sie tam bogactwa naturalne
 • Podawał nazwę naszego kraju, symboli narodowych
 • Poznawał poprzez literaturę pochodzenie nazwy stolicy Polski- Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc.

 

 • Poznawał zagrożeń dla środowiska przy­rodniczego wynikają­cych z niszczycielskiej działalności ludzi, np. zatruwanie wód, powietrza, gleby, zabi­janie zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach nieniszczenie roślin, np. niełamanie gałęzi drzew
 • Pomagał zwierzę­tom, np. dokarmianie zwierząt w schronisku, ptaków zim
 • Wyrzucał śmieci do kosza sprzątanie placu za­baw, np. w czasie Dnia Ziemi niedeptanie trawników, klombów z kwiatami
 • Szanował wodę, nie­marnowanie jej
 • Poznam znaczenie określeń: kwiaty chronione, zwierzęta chronione; poznanie przedstawicieli ginących gatunków.

 

 • Poznawał dorosłe i młodsze zwierzęta hodowane na wsi
 • Nazywał domy zwierząt, sposoby poruszania się zwierząt, odżywiania
 • Wyjaśniał znaczenie hodowli zwierząt dla ludzi

 

 • Poznawał tradycje, zwyczaje rodzinne, np. Wielkanocy
 • Szanował domowni­ków, ich przyzwycza­jeń, nieprzeszkadzanie im w wypoczynku, pracy
 • Wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich
 • Tworzył wzajemne relacje oparte na szacunku, akceptacji i miłości.

 

 • Poznawał tradycje, zwyczaje rodzinne, np. Wielkanocy
 • Szanował domowni­ków, ich przyzwycza­jeń, nieprzeszkadzanie im w wypoczynku, pracy
 • Wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich
 • Tworzył wzajemne relacje oparte na szacunku, akceptacji i miłości.

 

 • Wypowiadał sie na temat zmian zachodzących w przyrodzie Wiosną
 • Wnioskował na podstawie zaobserwowanych zmian w przyrodzie, w przeprowadzonych doświadczeniach, eksperymentach
 • Przygotuje hodowlę roślin i rozsadę kwiatów

 

 • Obserwował zmiany zachodzące w przy­rodzie przed zbliżającą się wiosną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki (skowronki, czaj­ki, szpaki),
 • Poznam pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy)

 

 • Poznawał wybrane zwierzęta (dinozaury) i rośliny (np. olbrzymie paprocie) występujące w okresie prehistorycznym
 • Poznawał wybranych przedstawicieli zwie­rząt egzotycznych

 

 • Poznawał warunki niezbędnych do rozwo­ju zwierząt
 • Dostrzegał różnice w budowie dzikich zwierząt dostępnych bezpośredniej obser­wacji.
 • Dowiem się znaczenie następujących określeń: kwiaty chronione, zwierzęta chronione; poznawanie przedsta­wicieli ginących gatun­ków.

 

 • Poznawał nazwy wybranych planet Układu Słonecznego, np. Mars, Wenus; słuchał ciekawostek na ich temat
 • Poznawał zawody związane z kosmosem, np. kosmonauty, astronoma
 • Gromadził literaturę, zdjęcia, albumy związane z kosmosem

 

 • Dokarmiał ptaki żyjące w trudnych zimowych warunkach
 • Nazywał ptaki od­wiedzające karmnik
 • Zwracał uwagę na ostrożność w kontak­tach z chorymi zwie­rzętami, np. ptakami
 • Rozpoznawał wy­brane zwierzęta po śladach na śniegu.

 

 • Obserwował zmiany zachodzące w przyrodzie Zimą
 • Zwracał uwagę na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie
 • Poznawał wybrane właściwości fizyczne śniegu i lodu, zwracał uwagę na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie
 • Poznawał sytuacje zagrażające bezpieczeństwu: bawienie się w miejscach niedozwolonych np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie

 

 • Nazywał członków bliższej i dalszej rodziny
 • Podawał powiązania między członkami rodziny
 •  Uczestniczył w programie artystycznym

 

 • Poznawał sposoby przebrania się na bal karnawałowy
 • Nawiązywał koleżeńskie relacje w grupie
 • Poznawał muzykę, tańce, oraz sposoby zabawy w grupie na balu

 

 • Słuchał wierszy, opowiadań, baśni polskich
 • Odpowiadał na pytania dotyczące utworu literackiego
 •  Recytował , indywidualnie i zespołowo, krótkie wiersze

 

 • Poznawał tradycje oraz zwyczaje rodzinne, związane ze świętami Bożego Narodzenia,
 • Poznawał  okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich
 • Tworzył wzajemne relacje, oparte na szacunku, akceptacji i miłości

 

 • Poznawał zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy,
 • Nazywał opady śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne
 • Obserwował zmiany zachodzące  w przyrodzie zimą; zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie
 • Poznawał wybrane właściwości fizyczne śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie.

 

 • Przestrzegał wspól­nie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 • Pomagał kolegom w sytuacjach wywołu­jących smutek
 • Współdziałał podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych
 • Uczestniczył w zaba­wach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satys­fakcję i radość.

 

 • Zapoznawał się ze sposobem przygotowania zwierząt wiejskich, leśnych oraz domowych do zimy
 • Będę grupował zwierzęta według środowisk których żyją
 • Poznam nazwy ptaków które zostają z nami na zimę, a które odlatują do ciepłych krajów na okres zimy

 

 • Bezpiecznie korzystał z urządzeń technicznych,telewizora, komputera, odtwarzacza płyt kompaktowych, wideo
 • Poznawał, w sposób bezpośredni lub pośredni, różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi (np. korzystanie z telefonu stacjonarnego lub komórkowego, komputera).
 • Poznawał urządzenia gospodarstwa domowego
 • Dostrzegał rolę urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom
 • Poznawał zasady działania wybranych urządzeń, np. odkurzacza, miksera, ekspresu;
 • Poznam zasady bezpiecznego korzystania z nich.
 • Obserwował zmiany zachodzące w przyrodzie późną jesienią,
 • Występujących zjawisk atmosferycznych, np.padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia.

 

 • Odpowiedzialny za zadania wyznaczone mi w grupie
 • Nazywał to co czuję
 • Zapoznawał się z czynnościami samoobsługowymi oraz będę wybierał zdrową żywność
 • Poznawał pracę stomatologa oraz w jaki sposób należy dbać o zęby
 • Starał się odpowiednio bawić się z moimi koleżankami oraz kolegami w grupie
 • Dbał o czystość wokół mnie

 

 • Określał miejsca zamieszkania( miasto, wieś)
 • Poznawał osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola
 • Poznawał, na podstawie swojej miejscowości sposobów budowania dawniej i dziś

 

 • Poznawać zasady dbania o zwierzęta hodowane w domu:
 •  Karmienia ich, wizyt u weterynarza, zapewnianie odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenia na spacer
 • Nazywał dorosłych i młodych zwierząt
 • Naśladował sposoby poruszania się zwierząt hodowanych w domu, ich odgłosów.

 

 • Podawał informa­cję, jak mają na imię mama, tata
 • Nazywał członków bliższej i dalszej ro­dziny, np. mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek
 • Dowiem się jakie pełnie role społecz­ne (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych
 • Podawał informacje: jakie zawody wykonują rodzice, czym się zaj­mują
 • Opisywał wygląd rodziców, dostrzegał ich charakterystycz­ne cechy (wygląd, charakter).

 

 • Rozpoznawał i nazywał wybrane warzywa;
 • Rozpoznawał ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu
 •  Nazywał przetwory z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki, kompoty);

 

Drogi Rodzicu w tym tygodniu w przedszkolu

będę:

 •  Rozpoznawał wybrane owoców po wyglądzie, kształcie, smaku
 • Rozpoznawał drzewa owocowe po owocach
 • Znajdę odpowiedź na znaczenia słowa sad