Cele

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

WRZESIEŃ

Dziecko:

 • wypowiada się na swój temat
 • wymienia nazwy części ciała
 • wypowiada się na temat opowiadania, ilustracji w książce oraz na temat swoich ulubionych zwierząt, owoców, pojazdów i zabawek
 • poznaje zapis graficzny swojego imienia
 • rozpoznaje i nazywa emocje: radość, smutek, strach, złość
 • wyraża muzykę ruchem
 • reaguje odpowiednio na ustalone sygnały
 • wskazuje i nazywa różnice, wykorzystując zmysły: dotyku, smaku, węchu, słuchu i wzroku
 • kształtuje orientację przestrzenną
 • wykonuje swój portret
 • wymienia ustalone zasady regulujące zachowanie społeczności przedszkolnej i przestrzega tych zasad
 • wyjaśnia, co znaczą słowa: dobry przyjaciel, i wymienia cechy dobrego przyjaciela
 • wymienia obowiązki dyżurnego
 • uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych
 • określa położenie piłki w przestrzeni
 • wymienia części garderoby, które należy założyć w słoneczne, deszczowe i wietrzne dni
 • podaje charakterystyczne cechy wrześniowej pogody
 • wymienia zasady ruchu drogowego i stosuje się do nich (m.in. podczas wycieczki)
 • wypowiada się na temat opowiadania oraz poczynionych obserwacji
 • poznaje typy sygnalizatorów świetlnych, rozpoznaje i nazywa kolory, zwłaszcza czerwony, zielony i żółty
 • wie, jak należy prawidłowo przechodzić przez jezdnię, gdy na drodze znajduje się sygnalizator świetlny lub gdy go brak
 • posługuje się określeniami: przed, za, obok, nad, w prawo, w lewo
 • nazywa i rozróżnia wybrane znaki drogowe i ich rodzaje, wyjaśnia ich znaczenie
 • wymienia i stosuje zasady bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym
 • posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem; wie jak ważna jest znajomości tych informacji
 • rozpoznaje koło wśród innych figur
 • rysuje koło; przekształca koła w rysunki innych przedmiotów, roślin, zwierząt;
 • zna numery telefonów alarmowych: 999, 998, 997 i 112, stosuje je w zabawie
 • nazywa pojazdy specjalistyczne, porównuje ich wygląd, opisuje ich rolę
 • opisuje krajobraz oraz wymienia zaobserwowane zmiany, charakterystyczne dla jesieni
 • rozpoznaje i nazywa gatunki drzew po liściach i owocach, określa ich budowę
 • wykonuje ludziki z tworzywa przyrodniczego
 • opisuje krajobraz oraz wymienia zaobserwowane zmiany, charakterystyczne dla jesieni
 • rozpoznaje gatunki drzew po liściach i owocach, nazywa je
 • odpowiada na pytania związane z treścią przedstawienia teatralnego
 • odgrywa scenki teatralne, posługując się odpowiednią modulacją głosu, mimiką, gestem i ruchem
 • nazywa wybrane grzyby – jadalne i trujące
 • wymienia podstawowe cechy kwadratu
 • poprawnie liczy kasztany i żołędzie, wskazuje miejsce kwadratu w szeregu

PAŹDZIERNIK

Dziecko:

 • opisuje zmiany, jakie zaszły jesienią w sadzie
 • wykonuje pracę plastyczną i inne zadania według podanej instrukcji
 • czynnie uczestniczy w zajęciach gimnastycznych
 • rozpoznaje owoc, wykorzystując zmysły: wzroku, węchu, smaku i dotyku,
 • układa warzywa; określa, gdzie jest najwięcej warzyw, gdzie najmniej, o ile więcej/mniej
 • rozpoznaje i nazywa cyfry: 1, 2
 • rozpoznaje i nazywa warzywa i owoce oraz wykonane z nich przetwory;
 • wykonuje prace zgodnie z poleceniem nauczyciela
 • interesuje się książkami, ogląda je zgodnie z ustalonymi zasadami
 • słucha w skupieniu i z uwagą opowiadania; wyjaśnia, w jaki sposób zwierzęta przygotowują się do zimy, grupuje obrazki w sensowny sposób i formułuje uogólnienia typu: zasypia na zimę, gromadzi zapasy, odlatuje do ciepłych krajów, pozostaje na zimę w Polsce;
 • podaje informacje na temat sposobów przygotowywania się niektórych zwierząt do zimy, wymienia zmiany zachodzące w życiu zwierząt jesienią;
 • układa historyjkę obrazkową zgodnie z kolejnością zdarzeń
 • powtarza prezentowany rytm;
 • układa obrazki, rysuje, maluje farbami, nakleja elementy, uczestniczy w zabawie paluszkowej
 • wypowiada się na temat swojej mamy: opisuje jej wygląd, wymienia zawód, jaki wykonuje
 • wie, na czym polega praca hutnika, rolnika, mleczarza, sprzedawcy; wymienia korzyści z ich pracy dla społeczeństwa; opowiada, z czego otrzymujemy szkło, mleko i cukier; prowadzi obserwacje; wyciąga i formułuje wnioski
 • rozpoznaje i nazywa różne rodzaje ziaren oraz pieczywa, wypowiada się na temat poszczególnych etapów produkcji chleba; wypowiada się na temat historyjki obrazkowej (poprawnie pod względem gramatycznym), przelicza słowa w wypowiedzi, wypowiada się na forum grupy
 • wymienia produkty, które otrzymuje się z węgla i wełny
 • bada właściwości węgla i wełny za pomocą zmysłów: wzroku, węchu i dotyku, i je wymienia
 • rozpoznaje prostokąt wśród innych figur, opisuje wygląd prostokąta
 • koloruje figury, kończy rysowanie linii w figurach,
 • ubiera się odpowiednio do pogody; odczytuje pogodę zapisaną w postaci umownych znaków, dostosowuje ubiór do warunków atmosferycznych

LISTOPAD

Dziecko:

 • wypowiada się pełnymi zdaniami
 • wykonuje pracę plastyczną i inne zadania według podanej instrukcji
 • wyjaśnia pojęcie drzewo genealogiczne
 • rozpoznaje i nazywa takie wartości, jak np.: miłość, dobro, przyjaźń, uczciwość, odwaga
 • dokonuje oceny zachowania bohaterów literackich, uzasadnia swoje zdanie, dostrzega i opisuje krzywdę innych ludzi, odróżnia dobro od zła
 • łączy pracę zawodową rodziców z otrzymywaniem wynagrodzenia jako źródła budżetu domowego niezbędnego do utrzymania rodziny
 • nazywa figury geometryczne
 • projektuje pokój przeznaczony do odpoczynku według własnego pomysłu
 • dostrzega w lusterku efekt odbicia i symetrii; rysuje osie symetrii prostokąta i koła; składa figury geometryczne wzdłuż osi symetrii
 • wymienia wybrane własności magnesu
 • przedstawia na obrazku aktywny sposób spędzania czasu wolnego z rodziną
 • śpiewa piosenki i wypowiada rytmicznie rymowanki
 • formułuje dłuższe wypowiedzi, poprawne pod względem gramatycznym; wymienia nazwy czynności wykonywanych w domu przez mamę i tatę
 • rozwiązuje zagadki: słuchowe, dotykowe, pantomimiczne
 • wyjaśnia, na czym polegają zawody – architekta i murarza
 • stosuje pojęcia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni: nad, na, pod, między; orientuje się na kartce papieru; stosuje pojęcia: nad, obok, u góry, na dole, pierwszy z brzegu, po prawej stronie, po lewej stronie, drugi od góry, po lewej stronie u góry
 • orientuje się w planie przedszkola; odtwarza plan przedszkola z klocków
 • wyjaśnia, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, pokarm, bezpieczeństwo)
 • wypowiada się na temat właściwych i niewłaściwych zachowań wobec zwierząt; wyjaśnia znaczenie pojęć: odpowiedzialność, znęcanie się nad zwierzętami; omawia znaczenie powiedzeń o zwierzętach
 • wymienia zagrożenia ze strony nieznanych zwierząt; zna właściwe reakcje w razie zaatakowania go przez psa
 • nazywa poszczególne pomieszczenia znajdujące się w przedszkolu, wymienia występujące w nich sprzęty oraz wykonywane tam czynności
 • dobiera obiekty w kolekcje według ich przeznaczenia lub miejsca, w którym się zwykle znajdują
 • przelicza w zakresie 6
 • wymienia nazwy wybranych urządzeń domowych wykorzystywanych dawniej i obecnie; porównuje i łączy w pary obrazki urządzeń o takim samym przeznaczeniu – dawne i obecne
 • wymienia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas użytkowania urządzeń gospodarstwa domowego
 • zdaje sobie sprawę, że w trudnych sytuacjach może prosić nauczyciela o pomoc
 • wie, że – tak jak dorośli – posiada swoje prawa
 • wypowiada się przed grupą; uzasadnia swoje zdanie; cierpliwie słucha wypowiedzi innych
 • wypowiada się na temat praw i obowiązków
 • wyjaśnia, dlaczego nie zawsze może robić to, co lubi
 • podaje konsekwencje niewłaściwego ubierania się w stosunku do warunków pogodowych
 • nazywa przedmioty służące do utrzymywania higieny osobistej oraz porządku w różnych pomieszczeniach, opisuje ich zastosowanie
 • wymienia zachowania sprzyjające zdrowiu w kategoriach: ruch, dieta, higiena
 • rozumie konieczność systematycznego dbania o czystość ciała
 • wymienia niebezpieczeństwa związane z zabawą lekami oraz z zażywaniem leków bez zgody i nadzoru dorosłych
 • wymienia zasady zdrowego odżywiania
 • tworzy kompozycję ze zdrowych produktów, nakleja elementy

GRUDZIEŃ

Dziecko:

 • poznaje rodzaje kopalni: soli, siarki i rud żelaza, węgla
 • liczy elementy w zbiorach; wskazuje, gdzie jest mniej elementów, gdzie więcej elementów, a gdzie – tyle samo
 • wykonuje ćwiczenia według instrukcji podanej przez nauczyciela
 • odpowiada na pytania związane z postacią św. Mikołaja
 • sprawnie posługuje się nożyczkami, wycinając z papieru prezent dla Mikołaja
 • obserwuje zimowy krajobraz, wymienia charakterystyczne cechy zimy
 • wykonuje pracę plastyczną przedstawiającą zimowy krajobraz
 • wymienia charakterystyczne cechy zimy
 • opowiada historyjkę obrazkową zgodnie z kolejnością zdarzeń
 • poprawnie stosuje przyimki związane z położeniem przedmiotów w przestrzeni: za, na, przed, obok, między
 • dostrzega i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy
 • bada i wymienia właściwości fizyczne wody, śniegu i lodu
 • nazywa wybrane zimowe dyscypliny olimpijskie
 • wymienia zasady, których należy przestrzegać podczas zabaw zimowych
 • wymienia konsekwencje nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych
 • porównuje liczebność zbiorów; prawidłowo używa określeń: mniej, więcej, tyle samo, za, na, przed, obok, między; poprawnie liczy w zakresie 6
 • wymienia tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia
 • maluje farbami swój wymarzony prezent
 • wypowiada życzenia, wcielając się w role domowników; redaguje życzenia do wpisania na kartę świąteczną
 • wypowiada się na temat tradycji ubierania choinki
 • wykonuje ozdoby choinkowe i ubiera choinkę
 • umieszcza ozdoby choinkowe za pomocą wskazówek słownych, np. na górze, na środku, na dole, pod, między, z prawej strony, z lewej strony, obok
 • nazywa kolejne dni tygodnia
 • przelicza dni tygodnia, posługuje się liczebnikami – głównymi i porządkowymi

STYCZEŃ

Dziecko:

 • wymienia tradycje związane z nastaniem Nowego Roku, np.: składanie życzeń noworocznych, urządzanie balów karnawałowych
 • w skupieniu słucha bajki przez dłuższy czas;
 • podaje charakterystyczne cechy pór roku;
 • wymienia nazwy dni tygodnia;
 • wykonuje ćwiczenia według instrukcji podanej przez N.
 • wymienia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zabaw zimowych
 • podaje informacje na temat wybranych ptaków
 • układa obrazki historyjki zgodnie z kolejnością wydarzeń
 • rozpoznaje i nazywa zwierzęta charakterystyczne dla środowiska leśnego
 • wyjaśnia, dlaczego zimą należy pomagać zwierzętom leśnym
 • wyjaśnia, na czym polega praca leśnika
 • rozpoznaje i nazywa zwierzęta charakterystyczne dla Arktyki
 • wymienia tradycje związane z karnawałem; wypowiada się na forum grupy – opisuje swój wymarzony strój karnawałowy
 • wyjaśnia, dlaczego dziadkowie są znaczącymi osobami w rodzinie i dlaczego należy ich szanować
 • odpowiada na pytania związane z tekstem utworu;
 • śpiewa piosenkę o babci i dziadku oraz kolędy
 • rozwiązuje zagadki;
 • rozpoznaje i nazywa figury geometryczne
 • poprawnie liczy figury geometryczne
 • przygotowuje niespodziankę dla babci