Umiejętności pięciolatków

12-16 czerwiec

Dziecko :

 • Dziękuje w modlitwie Panu Bogu za piękno stworzonego świata.
 • Opowiada o konsekwencjach nadmiernych kąpieli słonecznych.
 • Mówi o wpływie świeżego powietrza na zdrowie człowieka.
 • Mówi o porach roku i zjawiskach przyrodniczych( powstawanie tęczy, powstawanie cienia).
 • Określa materiał, z jakiego zostały wykonane przedmioty.
 • Rozumie następstwo czasu.
 • Zna nazwy miesięcy i kolejność ich występowania.
 • Porządkuje liczebność zbiorów w ich liczebności wzrastającej i malejącej.

29 maj- 3 czerwiec

Dziecko :

 • Dziękuje Bogu za kolegów i przyjaciół z grupy i z całego świata.
 • Dopasowuje charakterystyczne przedmioty do dzieci z różnych krajów.
 • Wie w jakich domach mieszkają.
 • Stosuje formy grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam.
 • Potrafi w zgodzie bawić się z innymi dziećmi.
 • Pomaga innym.

15-19 maj

Dziecko :

 • Dziękuje w modlitwie Panu Bogu za piękny świat.
 • Opowiada skąd się biorą owoce i jak jest zbudowany kwiat drzewa owocowego.
 • Wymienia etapy hodowania roślin ogrodowych.
 • Rozpoznaje drzewa owocowe po kwitnących na nich kwiatach.
 • Prawidłowo posługuje się zdaniami w mowie wiązanej.
 • Odzwierciedla w pracach plastycznych obserwowane otoczenie przyrodnicze.
 • Wymienia narzędzia pracy ogrodnika.
 • Przelicza i porównuje liczebność dwóch zbiorów, wyciąga właściwe wnioski w działaniach matematycznych.

18-24 kwietnia

Dziecko :

 • Sprząta salę i układa zabawki
 • Zgodnie współpracuje przy wykonywaniu wspólnych dzieł i podczas zabaw grupowych
 • Szanuje pracę własną i innych
 • Dzieli się z innymi, wybacza i jest gotowe do niesienia pomocy innym
 • Rozumie znaczenie wyrazów przyroda, segregacja odpadów, torba ekologiczna
 • Zna dni tygodnia
 • Klasyfikuje przedmioty

3-12 kwietnia

Dziecko :

 • Dziękuje w modlitwie Panu Bogu za mękę, śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
 • Opowiada biblijne wydarzenia związane z męką i Zmartwychwstaniem Jezusa.
 • Wymienia staropolskie zwyczaje i obrzędy ludowe.
 • Układa według kolejności obrazki z historyjki obrazkowej.
 • Planuje umiejętnie pracę przestrzenną.
 • Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi

20-24 marca

Dziecko :

 • Zna podstawowe czynności związane z higieną osobistą.
 • Określa, co to znaczy zdrowy tryb życia, zdrowe odżywanie.
 • Dba o własną czystość i porządek wokół siebie.
 • Potrafi wyjaśnić znaczenie poznanych słów – mikroby, bakterie, profilaktyka.
 • Rozpoznaje odgłosy z otoczenia – kapanie wody, szorowanie, mycie, pranie.
 • Nazywa podstawowe figury geometryczne.
 • Rozpoznaje przybory toaletowe i określa ich cechy, np. mydło, pasta, szczotka.
 • Ilustruje ruchem czynności związanych z higieną.

6-10 marca

Dziecko :

 • wymienia elementy marcowej pogody
 • wycina proste elementy
 • śpiewa piosenkę
 • nazywa wybrane elementy pogody
 • rozpoznaje wiatr po jego oznakach
 • wymienia oznaki zbliżającej się wiosny
 • odejmuje w zakresie dziewięciu

20-24 luty

Dziecko :

 • rozumie możliwość czerpania korzyści z natury i jej poskramiania
 •  rozumie siłę natury, i niebezpieczeństwo ze strony natury
 • przestrzega zasady bezpieczeństwa podczas zabawa w budynku i na zewnątrz
 • dba o własne zdrowie i innych
 • rozumie potrzebę zachowania bezpieczeństwa podczas różnych warunków pogodowych
 • ostrożnie zachowuje się wobec wody i ognia
 • czuje bliskość z innymi ludźmi i przynależność do grupy
 • uważnie słucha kolegów
 • spokojnie oczekuje na swoją kolejność
 • komunikuje się umiarkowanym głosem

13-17 luty

Dziecko :

 • wymienia sposoby oświetlenia dawniej i dziś
 • wyjaśnia do czego jest potrzebny prąd
 • wymienia różne źródła otrzymywania energii
 • wymienia przewodniki ciepła
 • prowadzi rozmowę telefoniczną
 • wymienia urządzenia, z których korzystamy w codziennym życiu
 •  wie, jak dawniej wyglądały urządzenia domowe,
 •  dokonuje porównań, wskazuje cechy wspólne i różnice na podstawie ilustracji
 • reaguje w odpowiedni sposób na różnice dynamiczne w piosence
 • przestrzega ustalonych reguł
 • mówi całymi zdaniami

6-10 luty

Dziecko :

 • Bierze udział we wspólnej zabawie karnawałowej z udziałem rodziców.
 • Kłania się przed i po zakończeniu tańca.
 • Wykorzystuje różnorodny materiał plastyczny do wykonywania twórczych prac.
 • Porównuje liczebność zbiorów, różno elementowych.
 • Bierze udział w przygotowaniu stroju na bal.
 • Tańczy w grupie nowe tańce integracyjne.

 30 stycznia, 3 luty

Dziecko :

 • uczestniczy w zabawie twórczej
 • bezpiecznie bawi się zimą
 • wie co to jest „zorza polarna”
 • wymienia „zwierzęta polarne”
 • wymienia skutki niebezpiecznych zabaw zimą
 • poszerza wiadomości na temat zimy, zimowych zabaw i ich bezpieczeństwa
 • bawi się zgodnie z innymi dziećmi
 • przestrzega reguł zabawy
 • używa słów: proszę, przepraszam, dziękuje w naturalnych sytuacjach
 • uważnie słucha opowiadania, zadaje pytania dotyczące jego treści i odpowiada na pytania
 • umie współdziałać przy wykonaniu wspólnego zadania
 • śpiewa znane piosenki
 • opowiada treść obrazka, wymieniając jego elementy
 • podejmuje próby budowania dłuższych wypowiedzi na określony temat
 • przestrzega ustalonych reguł
 •  stara się mówić całymi zdaniami

 23-27  stycznia

Dziecko :

 • Wykonuje ćwiczenia oddechowe
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych; układa krótkie zdania
 • Tańczy swobodnie; rozwiązuje zagadki
 • Słucha wiersza i wypowiada się na jego temat
 • Układa wyrazy z sylab; wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne
 • Uważnie słucha N.; jest sprawny fizycznie
 • Przestrzega zasad obowiązujących podczas zabaw; samodzielnie ubiera się i rozbiera
 • Wykonuje ćwiczenia logopedyczne; układa wyrazy i je odczytuje
 • Wykonuje literę sensoryczną
 • Wypowiada się na temat ilustracji; układa i czyta sylaby
 • Rozpoznaje literę s, S
 • Wyodrębnia głoski w słowach o prostej; budowie fonetycznej
 • Recytuje rymowankę; śpiewa piosenki grupowo i indywidualnie
 • Przestrzega zasad obowiązujących podczas zabaw; organizuje sobie zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego
 • Pisze cyfrę 9; liczy w zakresie 9

 16-20 stycznia

Dziecko :

 • Wymienia oznaki zimy.
 • Rozróżnia melodię- wolną i szybką.
 • Śpiewa piosenkę.
 • Rozwija spostrzegawczość i pamięć wzrokową.
 • Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową.
 • Uczestniczy w zabawie ze śpiewem.
 • Rozwija ogólną sprawność fizyczną.
 • Doskonali wyobraźnię przestrzenną.
 • Doskonali sprawność manualną
 • Segreguje sylwety bałwanków według: budowy, nakrycia głowy i tego, co trzyma- ją w rękach
 • Maluje białą farbą na niebieskiej kartce na temat zimowych zabaw
 • Odpowiada na pytania dotyczące opowiadania

 9-13 stycznia

Dziecko :

 • Mówi o sposobach odżywiania się ptaków zimą.
 • Wymienia nazwy popularnych ptaków, pozostających w kraju w czasie zimy.
 • Wykorzystuje wybrany przez siebie materiał plastyczny do tworzenia własnych kompozycji.
 • Używa poprawnie określeń : na prawo, na lewo, naprzeciw  w czasie wykonywania zadań rozwijających orientację w przestrzeni.
 • Rozwiązuje zagadki
 • Rytmicznie porusza się przy muzyce
 • Klasyfikuje na podstawie jednej cechy, dwóch cech
 • Słucha uważnie opowiadania
 • Mówi wyraźnie

 2-5 stycznia

Dziecko :

 • potrafi współdziałać w grupie
 • słucha tekstu literackiego i chętnie wypowiada się na jego temat
 • poznaje słowa związane z określoną tematyką
 • opisuje ilustrację
 • rozumie upływ czasu
 • prowadzi dialog, zadaje pytania i poszukuje odpowiedzi
 • wypowiada się nt. uczestniczenia w uroczystościach rodzinnych, ich nastroju i przebiegu
 • stosuje w sytuacjach zadaniowych określenia stosunków przestrzennych: wyżej -niżej, nad, pod, obok
 • bawi się zgodnie z innymi dziećmi, przestrzega reguł zabawy
 • rozwija sprawność grafomotoryczną i koordynację wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania po śladzie
 • podejmuje próby budowania dłuższych wypowiedzi na określony temat
 • stosuje w wypowiedzi nowo poznane wyrazy dotyczące osób, rzeczy i zjawisk zgodnie z ich przeznaczeniem
 • potrafi ruchem zilustrować muzykę, umie dostosować ruch ciała do rytmu słyszanej muzyk
 • rozumie znaczenie słów dotyczące czasu i zegarów
 • dostrzega różnice między pora dnia i nocy oraz pór roku

 19-23 grudnia

Dziecko :

 • Wypowiada w czasie modlitwy wdzięczność za członków najbliższej rodziny.
 • Podejmuje dobre uczynki w grupie przedszkolnej.
 • Prawidłowo określa stopnie pokrewieństwa w rodzinie.
 • Wymienia kilka zwyczajów związanych z przygotowaniem do Świąt Bożego Narodzenia /pieczenie i przyrządzanie tradycyjnych potraw, strojenie choinki, porządkowanie domów/.
 • Przedstawia w formie plastycznej wydarzenia związane z Narodzeniem Pana Jezusa.
 • Dostrzega potrzeby innych /mówi głośno o nich/.
 • Wykonuje samodzielnie ozdoby choinkowe.
 • Śpiewa kilka tradycyjnych kolęd.
 • Przelicza elementy zbiorów przy użyciu liczebników porządkowych i głównych.

 12-16 grudnia

Dziecko :

 • potrafi współdziałać w grupie
 • słucha tekstu literackiego i chętnie wypowiada się na jego temat
 • poznaje słowa związane z określoną tematyką
 • opisuje ilustrację
 • prowadzi dialog, zadaje pytania i poszukuje odpowiedzi
 • przełamuje własną nieśmiałość
 • wypowiada się nt uczestniczenia w uroczystościach rodzinnych, ich nastroju i przebiegu
 • zna niektóre tradycje związane ze świętami
 • sprawnie stosuje określenia wielkości: mały – duży, mniejszy – większy
 • stosuje w sytuacjach zadaniowych określenia stosunków przestrzennych: wyżej -niżej, nad, pod, obok
 • bawi się zgodnie z innymi dziećmi, przestrzega reguł zabawy
 • rozwija sprawność grafomotoryczną i koordynację wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania po śladzie
 • podejmuje próby budowania dłuższych wypowiedzi na określony temat
 • stosuje w wypowiedzi nowo poznane wyrazy dotyczące osób, rzeczy i zjawisk zgodnie z ich przeznaczeniem
 • potrafi ruchem zilustrować muzykę, umie dostosować ruch ciała do rytmu słyszanej muzyki

  5-9 grudnia

Dziecko :

 • Wykonuje drobne prace użyteczne na rzecz innych, dla sprawienia najbliższym radości.
 • Śpiewa piosenki o tematyce adwentowej i o tematyce mikołajowej.
 • Opowiada krótką historię życia św. Mikołaja.
 • Odpowiada na pytania związane z postacią Św. Mikołaja.
 • Wymienia części stroju Św. Mikołaja.
 • Wie, że ludzie naśladują dobroć św. Mikołaja przez robienie sobie nawzajem miłych niespodzianek.
 • Określa wysokość przedmiotów / wysoki, niski/ ich grubość / gruby, chudy, szeroki, wąski/.

 28 listopad- 2 grudnia

Dziecko :

 • opowiada o pracy krawcowej
 • określa różnice w krajobrazie i sposobie ubierania się ludzi latem i zimą
 • rozumie konieczność dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych
 • wymienia kolejne etapy powstawania ubrań
 • uzasadnia użyteczność pracy krawcowej
 • wyjaśnia znaczenie słów: naparstek, fastryga, wykrój, miara krawiecka
 • uważnie słucha utworów literackich i udziela odpowiedzi na pytania dotyczące ich treści
 • układa wzory o powtarzającym się rytmie
 • rozumie określenia odnoszące się do długości: długi, najdłuższy, taki sam; i szerokości: szeroki, szerszy, najszerszy, taki sam
 • wyjaśnia pojęcia: Adwent, postanowienie adwentowe, roraty.
 • podejmuje próby wypełniania postanowienia adwentowego
 • potrafi współdziałać w grupie
 • wzbogaca słownik,
 •  doskonali spostrzegawczość wzrokową i umiejętności rysowania linii prostych po śladzie
 • liczy w zakresie pięciu
 • utrwala liczebniki porządkowe
 • zapamiętuje i dokładnie wykonuje polecenia -rozumienie określenia: nad, z lewej/prawej strony
 • buduje wypowiedzi na określony temat
 • rozpoznaje kształty figur geometrycznych
 • nazywa budynki, dostrzega różnice w ich wyglądzie
 • wyszukuje różnice i podobieństwa na obrazkach
 • poznaje słowa związane z określoną tematyką
 • opisuje ilustrację

 14-18 listopad

Dziecko :

 • potrafi współdziałać w grupie
 • wzbogaca słownik,
 • próbuje interpretować powiedzenia dotyczące domu, np. dom otwarty, wymówić dom, trząść domem…
 • rozumie pojęcia dom rodzinny
 • utrwala znajomość własnego adresu
 • globalnie czytanie wyrazu dom
 • doskonali spostrzegawczość wzrokową i umiejętności rysowania linii prostych po śladzie
 • liczy w zakresie pięciu
 • utrwala liczebniki porządkowe
 • zapamiętuje i dokładnie wykonuje polecenia
 • rozumienie określenia: nad, z lewej/prawej strony
 • buduje wypowiedzi na określony temat
 • odróżnia architekturę współczesną od zabytkowej
 • uważnie słucha utworu
 • rozpoznaje kształty figur geometrycznych
 • nazywa budynki, dostrzega różnice w ich wyglądzie
 • wyszukuje różnice i podobieństwa na obrazkach
 • odróżnia odległości: blisko, daleko, bliżej, dalej
 • poznaje słowa związane z określoną tematyką
 • rozwija sprawność percepcji w zakresie rozpoznawania różnych rodzajów domów (kształty, wielkość, proporcje, cechy charakterystyczne).
 • wzbogaca wiedzę o zagadnienia z zakresu architektury na poziomie elementarnym
 • nazywa zwierzęta i ich domy.
 • przyporządkowuje sprzęt domowy do pomieszczeń
 • opowiada o swoich domowych zwierzętach.
 • rozpoznaje figury geometryczne i je nazywa
 • szanuje zwierzęta
 • opisuje ilustrację
 • tworzy budowle z klocków
 • odtwarza układy przestrzenne,
 • rozpoznaje kształty, kolory i liczby klocków oraz ich wzajemne położenie

 7-11 listopad

Dziecko :

 • Rozumie pojęcie Ojczyzny i wie, że jego Ojczyzną jest Polska.
 • Zna legendę o powstaniu państwa polskiego.
 • Rozpoznaje godło Polski i barwy narodowe.
 • Wie, jak należy się zachować podczas słuchania lub śpiewania hymnu państwowego.
 • Recytuje wiersze na Program patriotyczny
 • Śpiew piosenki patriotyczne

 31 październik- 4 listopad

Dziecko :

 • potrafi współdziałać w grupie
 • interesuje się zjawiskami w przyrodzie
 • potrafi nazwać niektóre zjawiska pogodowe
 • rozumie pojęcie „prognoza pogody”
 • poznaje słowa związane z określoną tematyką
 • wypowiada się na temat wpływu dostosowania ubrania do pogody na stan zdrowia
 • rozpoznaje figury geometryczne i je nazywa
 • zna cechy charakterystyczne dla aktualnej pory roku (jesień)
 • szanuje rośliny i zwierzęta
 • opisuje ilustrację
 • dzieli się wiadomościami nt pór roku i sposobów ubierania się w czasie deszczu
 • wie o konieczności przebywania na świeżym powietrzu
 • chce zdobywać wiedzę o przyrodzie

24-28 październik

Dziecko :

 • Zna i rozpoznaje drzewa liściaste i iglaste
 • Zna i rozpoznaje zwierzęta leśne oraz ich zwyczaje
 • Zna i rozpoznaje grzyby jadalne i trujące\
 • Wie jak zwierzęta przygotowują się do zimy
 • Porównuje liczebność elementów w zakresie 5
 • Szanuje rośliny, drzewa i zwierzęta
 • Zgodnie współdziała w grupie

 17-21 październik

Dziecko :

 • zgodnie bawi się wspólnymi zabawkami;
 • rozumie określenia jesienne kolory
 • rozpoznaje liście: dębu, kasztanowca, klonu i brzozy
 • klasyfikuje liście według kształtu i ko­loru.
 •  posługuje się nazwami drzew: dąb, kasztanowiec, klon, brzoza
 • rozumie zakaz jedzenia nieznanych roślin
 • posługuje się nazwami liczebników porządkowych w zakresie 1 – 4

10-14 październik

Dziecko :

 • Wymienia kilka nazw warzyw z ogrodu warzywnego.
 • Opowiada o konieczności jedzenia warzyw, jako źródle witamin.
 • Zjada posiłek, pozostawiając po sobie porządek/ zasunięte krzesło, posprzątany stolik/.
 • Nazywa poprawnie warzywa używając zmysłu wzroku, dotyku, smaku, zapachu.
 • Śpiewa piosenkę pt. „Na marchewki urodziny”.
 • Porównuje wielkości dwóch zbiorów .
 • Zgodnie współdziała w grupie
 • Uważnie słucha wierszy o warzywach 

3-7 październik

Dziecko :

 • zgodnie bawi się wspólnymi zabawkami;
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa w sali i w ogrodzie;
 • zna prace wykonywane w sadzie jesienią;
 • zna nazwy drzew owocowych: jabłoń, grusza, śliwa;
 • zna owoce krajowe i egzotyczne, np. cytryna, pomarańcza, winogrona, melon;
 • wie, że należy myć owoce przed jedzeniem;
 • zna budowę owocu: skórka, miąższ, pestka / pestki;
 • zna przetwory owocowe: dżem, kompot, konfitury, sok;
 • samodzielnie wykonuje szaszłyki owocowe;
 • rozumie znaczenie jedzenia owoców dla zdrowia;
 • zna owoce trujące: cis, kalina, jemioła, wawrzynek;
 • rozumie zakaz jedzenia nieznanych roślin;
 • doskonali zmysł smaku

26-30 września

Dziecko:

 • wie, do czego służy sygnalizacja świetlna
 • prawidłowo przechodzi przez ulicę (z dorosłą osobą)
 • dzieli słowa na sylaby
 • rozpoznaje wybrane znaki drogowe
 • wie, na czym polega praca policji drogowej.
 • mówi o zakazie poruszania się po ulicach bez opieki dorosłych.
 • wymienia bezpieczne miejsca zabaw dzieci – ogród przedszkolny, podwórko, plac zabaw.
 • rozpoznaje i nazywa dźwięki występujące na drodze: klaksony samochodów, warkot silnika,
 • dzwonek tramwaju, sygnały pojazdów uprzywilejowanych.
 • poprawnie nazywa kolory sygnalizatora świetlnego i zna ich znaczenie dla pieszych.
 •  określa prawidłowo uczestników ruchu drogowego: piesi, kierowcy, pasażerowie.
 • pracuje samodzielnie, tworząc pracę plastyczną na zadany temat.

 


 

19- 23 września

Dziecko:

 • rysuje linie po śladzie
 • prawidłowo korzysta z farb i przyborów do malowania
 • reaguje na sygnały słowne i dźwiękowe
 • przestrzega reguł gry
 • rozwija ogólną sprawność i zwinność
 • posługuje się określeniami: długie, krótkie, dłuższe, krótsze, takie same
 • kształtuje pamięć muzyczną
 • doskonalenie poczucia rytmu, rozwijanie percepcji słuchowej.
 • dzieli się wiedzy ogólną – informacje geograficzne i przyrodnicze
 • rozpoznaje i nazywa kształty figur geometrycznych
 • grupuje przedmioty według kształtu
 •  porównuje liczebność zbiorów
 • stosuje określenia: jest mniej, jest więcej, jest tyle samo, o jeden mniej, o jeden więcej.
 • rozwija pomysłowość i wyobraźnie
 • uważnie słucha utworu
 • buduje wypowiedzi na określony temat
 • kształtuje i utrwala prawidłowy tor oddechowy
 • doskonali logiczne myślenie
 • uważnie słucha poleceń i dokładnie ich wykonuje

 

12- 16 września

Dziecko:

 • Zna zasady zgodnej, wspólnej zabawy w grupie
 • Zna i rozpoznaje różne emocje
 • Zna i używa magicznych słów proszę, przepraszam i dziękuję
 • Zna zakres czynności dyżurnego
 • Zna Prawa Dziecka
 • Zna Kodeks przedszkolaka
 • Śpiewa piosenkę Grzeczne słówka
 • Recytuje wiersz Nie jesteśmy tacy sami

 

1- 9 września

Dziecko:

 • słucha wypowiedzi dzieci, dostrzega radość wspólnej zabawy.
 • przestrzega zasad zachowania się i reguł bezpiecznej zabawy w grupie.
 • zgodnie współpracuje w grupie.
 • rozumie znaczenie stosowania zwrotów grzecznościowych w grupie.
 • włącza się do zabaw i śpiewania piosenek w grupie.
 • wykonuje prace plastyczne związane z tematem.
 • rozpoznaje swoje imię wśród innych imion.
 • stosuje określenia przedmiotów w przestrzeni, rozróżnia lewą i prawą stronę ciała.
 • rozróżnia i nazywa kolory podstawowe i pochodne.