Przedszkole
Koncepcja pracy
Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego Świętej Rodziny
przy Parafii św. Judy Tadeusza w Rzeszowie

 

DZIECKO W PRZEDSZKOLU ŚWIĘTEJ RODZINY JEST:

 • Radosne, dostrzega piękno ze spotkania z Bogiem, Dawcą wszelkiego dobra odkrywając razem z Nim piękno człowieka i świata
 • Ciekawe świata, twórcze
 • Wytrwałe w pokonywaniu trudności
 • Kulturalne w oparciu o wartości chrześcijańskie
 • Odpowiedzialne i obowiązkowe
 • Uczciwe i prawdomówne, szanujące siebie i innych
 • Aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola
 • Jest wytrwałe i otwarte na pogłębianie wiedzy o Bogu, o świecie i o sobie samym

 

MISJA PRZEDSZKOLA ŚWIĘTEJ RODZINY

 • Wspieramy dziecko w tworzeniu jego własnej osobowości w oparciu o kulturę i wartości chrześcijańskie
 • W naszym przedszkolu dziecko znajduje możliwości indywidualnego rozwoju
 • Pomagamy dziecku rozwijać aktywność twórczą, zainteresowanie kulturą, sztuką, odkrywamy razem z nim piękno człowieka, świata, Pana Boga
 • Dziecko w przedszkolu zdobywa wiedzę i umiejętności zgodne z podstawą programową
 • Wspieramy rodzinę w wychowaniu dziecka na wzór życia i miłości wzajemnej Świętej Rodziny

 

CELE I ZAŁOŻENIA PRZEDSZKOLA

 • Wynikają z przepisów prawa oświatowego i programów edukacyjnych zgodnie z duchem Ewangelii
 • Współdziałamy z rodziną, aby umożliwić dziecku pełny harmonijny rozwój zgodnie z zasadami pedagogiki chrześcijańskiej
 • Działania przedszkola nastawione są na twórczy rozwój dziecka, nabywanie przez nie wiadomości i umiejętności poprzez działanie i doświadczenie
 • Wspomagany jest indywidualny rozwój edukacji odpowiednio do potrzeb i możliwości dziecka
 • Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku
 • Wspieramy rodziców w wychowaniu dziecka w trosce o jednolite oddziaływanie (instruktaże, konsultacje, terapie wpierające)
 • W celu dobrego przygotowania dziecka do jego dalszego rozwoju przedszkole prowadzi wczesną diagnozę wiadomości, umiejętności i możliwości dziecka
 • Dla dzieci potrzebujących udzielana jest pomoc w wyrównywaniu szans rozwojowych w ich własnym tempie
 • Działalność przedszkola promowana jest w środowisku i parafii: współpraca z Caritas , z Domem Rencisty, Domem Dziecka, biblioteką, Szkołą Podstawową nr 16, Strażą Pożarną, Policją, oraz na stronie internetowej
 • Kultywowanie tradycji przedszkola: spotkania integracyjne w grupach, Pasowanie na przedszkolaka, Programy patriotyczne na Święto Niepodległości, Święty Mikołaj, Wigilia, Spotkanie opłatkowe, Jasełka, Orszak Trzech Króli, Bal karnawałowy, Straż przy Grobie Pańskim, Piknik Rodzinny, Dzień Dziecka, wycieczki, świętowanie urodzin dzieci

 

ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM

 • Dyrektor jest kreatywny i konsekwentny w działaniu, preferuje nowatorskie metody pracy z dziećmi, umożliwia doskonalenie się kadry pedagogicznej,
 • Praca nauczycieli oparta jest na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy przedszkola, nauczyciele planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody pracy

 

KRYTERIA SUKCESU

 • Bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne dzieci
 • Wysoka efektywność pracy nauczyciela, dobra współpraca w zespole, wzrost motywacji i zadowolenia
 • Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem,
 • Dobra współpraca z rodziną i środowiskiem,
 • Stałe wzbogacanie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne

 

PROMOCJA PLACÓWKI

 • Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola,
 • Organizowanie uroczystości przedszkolnych (w tym otwartych),
 • Dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,
 • Prowadzenie strony internetowej przedszkola,
 • Udział w akcjach charytatywnych, konkursach zewnętrznych
 • Organizowanie pikniku rodzinnego,
 • Pogłębianie współpracy z biblioteką, policją, strażą pożarną, ODK „Gwarek”, Szkołą Podstawową nr 16, teatrem Maska, Muzeum Historii Miasta Rzeszowa,
 • Zapraszanie ciekawych ludzi do przedszkola w celu zapoznania się z ich zawodami (np.: poeta, muzyk, sportowiec, malarz)

 

ABSOLWENT

 • Pielęgnuje wartości moralne, ufa Bogu i postępuje zgodnie z Jego naukami
 • Wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego
 • Posiada umiejętność koncentracji, wytrwałości, uważnego słuchania, współpracy, tolerancji wobec innych, wyrażania własnych myśli, ekspresji słownej
 • Umie sobie radzić ze stresem
 • Podporządkowuje się normom i zasadom, umie współdziałać w grupie
 • Posiada wiadomości i umiejętności objęte programem przedszkola
 • Zna zasady bezpieczeństwa, zasady kultury i współżycia
 • Wykazuje inicjatywy w działaniu, jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka, przestrzega ich praw
 • Ma poczucie przynależności narodowej i regionalnej, zna i szanuje swoją ojczyznę, poznaje jej historię, kulturę i tradycje

 

PRIORYTETY

 • Zapewniamy naszym wychowankom wszechstronny rozwój, bezpieczeństwo, akceptację i poszanowanie ich praw
 • Poprzez systematyczne rozpoznanie potrzeb naszego środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi doskonalimy jakość pracy placówki
 • troszczymy się o formację religijną rodzin poprzez organizacje szkoleń, warsztatów, bibliotekę książek religijnych, udział w życiu kościoła (comiesięczne Msze Święte, rekolekcje w parafii św. Judy Tadeusza), wspólne przeżywanie wydarzeń roku liturgicznego

 

Powyższa koncepcja w obszarze normatywnych regulowana jest w następujących aktach prawnych:

 • Ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168 poz.1324 ze zm.),
 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz.U.z 1991 r. Nr 120 poz.526 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r.w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 7 maja 2013 r.)
 • Statut Przedszkola Publicznego Świętej Rodziny przy parafii Św. Judy Tadeusza

 

Zatwierdzono Uchwałą Rady Pedagogicznej   08.01.2015r.