Przedszkole
Procedury podczas epidemii

Procedury funkcjonowania
  Przedszkola Publicznego Świętej Rodziny
w stanie zagrożenia epidemicznego
 

  Na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego
oraz Ministra Edukacji i Nauki.
 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania przedszkoli w Przedszkolu obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.

    1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Przedszkolu Publicznym Świętej Rodziny w Rzeszowie zwanego dalej Przedszkolem lub Placówką, odpowiada Dyrektor  Przedszkola zwany dalej Dyrektorem.
    2. W Przedszkolu stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji.
    3. Przedszkole pracuje w godzinach od do 6.30 – 16.30.
    4. Przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 dziecko i opiekuna, powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów znajdujących się w niej (zalecenia GIS).
    5. Do Przedszkola nie będą wpuszczani: dzieci, rodzice i opiekunowie oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję. Po wejściu do budynku Przedszkola każdemu pracownikowi oraz dziecku mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik Przedszkola.
    6. W Przedszkolu dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie ma obowiązku przebywać w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych Ministra Zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego, a także w niniejszych Procedurach.  
    7. W środki ochrony indywidualnej wg wskazań GIS zaopatrzeni są wszyscy pracownicy.  
    8. Pracownicy bezpośrednio obsługujący klientów  obowiązkowo posiadają maseczki lub przyłbice, rękawiczki jednorazowe.
    9. Na czas pracy Przedszkola, drzwi wejściowe do budynku Przedszkola są zamykane.
    10. Na tablicy ogłoszeń w holu znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie Placówki.
    11. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym zapewnia: 

1. Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie
z pomieszczeń Przedszkola, placu zabaw oraz sprzętów, zabawek znajdujących się w Przedszkolu;
2. Płyn do dezynfekcji rąk – przy wejściu do budynku, na korytarzu oraz w miejscu przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników odbierający rzeczy, produkty od dostawców zewnętrznych oraz personelu sprzątającego;
3. Plakaty z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia
i dezynfekcji  rąk przy dozownikach z płynem;
4. Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia);
5. Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa
i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.

12. Dyrektor:

1. Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników Przedszkola zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;
2. Dba o tym by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;
3. Prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w Placówce;
4. Kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;
5. Informuje Organ Prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika;
6. Współpracuje ze służbami sanitarnymi;
7. Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;
8. Zapewnia taką organizację, która uniemożliwi stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci, a dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą będą się opiekowali w miarę Ci sami opiekunowie;
9. Informuje rodziców o obowiązujących w Przedszkolu procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej.
10. Organizuje działalność Przedszkola zgodnie z wytycznymi MZ, GIS i MEN.

 13. Każdy pracownik Placówki zobowiązany jest:

1. Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:

a. Regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą oraz  środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,     
b. Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
c. Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;

2. Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku Placówki stosując ściśle zasady dezynfekcji rąk.
3. Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci;
4. Postępować zgodnie z ustalonymi procedurami bezpieczeństwa;
5. Zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m.
6. Stosować środki ochrony indywidualnej wg zasad określonych przez GIS, MZ.
 
   

14. Pracownicy pomocniczy – personel obsługi, pracownicy gospodarczy nie może mieć kontaktu z dziećmi oraz nauczycielami  i pomocami nauczyciela .
 
15. Pomoce nauczyciela i personel obsługi myją i/lub dezynfekują:

1. Ciągi komunikacyjne – myją oraz dezynfekują odpowiednim płynem.
 2. Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują;
3. Toalety dla personelu i dzieci – myją i dezynfekują
4. Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów;
5. Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;
6. Myją, dezynfekują zabawki, przedmioty, którymi bawiło się dziecko zanim będzie z nich korzystało kolejne dziecko.
 7. Dbają o prawidłowe korzystanie przez dzieci z ręczników jednorazowych.
8. Pracują w rękawiczkach. Stosują ściśle zasady ich nakładania i zdejmowania oraz utylizowania.
9. Wykonują inne stałe prace określone w zakresie czynności na stanowisku pracy.

16. Nauczyciele:  

1. Sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie
z przepisami dot. bhp;
2. Dbają o to by dzieci regularnie myły ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;
3. Wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;
4. Prowadzą gimnastykę przy otwartych oknach;
5. Dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości  z dziećmi z innej grupy, np. na placu zabaw;
 6. Dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały bliskich kontaktów;
7. Nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci;
8. Podczas organizacji i pobytu na placu zabaw stosują się ściśle do wymogów GIS – odrębnie każda grupa, korzystanie z urządzeń jedynie w przypadku gdy zostały dopuszczone przez dyrektora do użytku.
9. Zachowują między sobą w kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m.
 

Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola.

1. Na teren budynku Przedszkola wpuszczane jest tylko dziecko. Następne wpuszczane jest gdy poprzednie opuści szatnię. Podobnie podczas odbioru dzieci.
2. Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do głównych drzwi wejściowych do budynku Przedszkola, gdzie dziecko odbierane jest przez pracownika Placówki.  
3. Tylko dzieci, których rodzice dostarczą podpisane oświadczenia dotyczące aktualnego stanu zdrowia dziecka zostaną objęte opieką w przedszkolu. (załącznik nr 1 – do pobrania na stronie internetowej).
4. Rodzic przyprowadza dziecko i odbiera dziecko w godzinach określonych przez siebie
w deklaracji.
5. W przypadku zgromadzenia się kilkorga dzieci – rodzic czeka z dzieckiem przed budynkiem Przedszkola z zachowaniem zasad określonych przez MZ i GIS w odstępach co najmniej 1,5 m oraz w maseczce lub innej formie zakrywania ust i nosa. Dziecko, które ukończyło 4 lata również ma założoną maseczkę.
6. Dziecko nie może wnosić do budynku przedszkola zabawek ani przedmiotów z domu.
7. Pracownik dba o to, by dziecko po wejściu do Przedszkola zdezynfekowało ręce,
a następnie odprowadza je do szatni, a po przebraniu się do Sali.
8. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą
o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie)
z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.
9. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi Przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku.
10. Opuszczając placówkę dziecko odprowadzane jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej czekającej przy drzwiach wejściowych  przez pracownika Przedszkola.
11. W przypadku gdy dzieci przebywają na placu zabaw, rodzic/opiekun prawny/osoba prawna, odbiór dziecka odbywa się przez główne drzwi wejściowe do budynku.
 
 

Żywienie

1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki korzystając z usług cateringu.
2. Posiłki podawane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.  

3. Pracownicy jadalni:
    1. Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;
    2. Myją ręce:

a. przed rozpoczęciem pracy,
b. przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,
c. po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
d. po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,
e. po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,
f. po skorzystaniu z toalety,
g. po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
h. po jedzeniu i piciu ;

3. Myją ręce zgodnie z  instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno – higienicznych;
4. Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne;
5. Wyrzucają rękawiczki/myją rękawiczki i wyrzucają wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać  
w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie;
6. Przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny z obowiązującymi przepisami;
7. Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora Przedszkola;
8. Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.
9. Posiłki dla dzieci odbierane są z jadalni tak, aby pracownicy obsługi nie mieli kontaktu
z opiekunami, wychowawcami dzieci.
10. Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w swoich salach/dzieci spożywają posiłki w sali  a po zakończeniu wyznaczony pracownik/pracownicy dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.  
11. Posiłki dzieciom podają pomoce nauczyciela.
 

Wyjścia na zewnątrz

1. Przedszkole nie organizuje wyjść poza teren Przedszkola.
2. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu  zabaw przy czym dzieci mogą korzystać jedynie ze sprzętów dopuszczonych do użytku przez dyrektora. Pozostałe sprzęty będą otaśmowane.
3. Na placu zabaw mogą przebywać jednocześnie dwie  grupy, przy czym opiekunowie dbają, aby dzieci z poszczególnych grup miały wydzielone swoje strefy do zabaw.  
4. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw dopuszczone do użytku przed rozpoczęciem każdego dnia (do godz. 9.00) są dezynfekowane.
5. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.
 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

1. W Przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczeni to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki
i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (w oraz przed wejściem do pomieszczenia).
2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar, biegunka, utrata węchu lub smaku), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.
3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie telefonicznie:  z rodzicem/opiekunem dziecka, Powiatową Stację Epidemiologiczną oraz Organem Prowadzącym i informuje o objawach.
5. W przypadku ignorowania wezwania o stawienie się w Przedszkolu rodzica/opiekuna dziecka   podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.
 6. Wskazany przez dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje  o zaistniałej sytuacji.
7. Nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).
8. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną/przyłbicę, rękawiczki i fartuch ochronny.
9. Rodzice izolowanego dziecka odbierają je z Przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku Placówki.
10. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19
u pracownika Przedszkola – niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
11. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do Przedszkola kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.
12. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia     powiatową stację epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń w dolnym holu) i wprowadza do stosowania na terenie Placówki instrukcje i polecenia przez nią wydawane.
13. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
14. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
15. Dyrektor informuje Organ Prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
16. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań
w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
17. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu
w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

 

Przepisy końcowe

1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia 6 maja 2020 r. do czasu ich odwołania.
2. Wszyscy pracownicy Przedszkola oraz rodzice/opiekunowie dzieci zobowiązani się do ich ścisłego stosowania i przestrzegania.

 

 

Załącznik 1Oświadczenie Rodziców 2021