Statut Przedszkola Świętej Rodziny

logo

STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
ŚWIĘTEJ RODZINY PRZY PARAFII ŚW. JUDY TADEUSZA
W RZESZOWIE

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

 1. Ustaloną nazwą używaną przez przedszkole w pełnym brzmieniu jest:
  Przedszkole Publiczne Świętej Rodziny przy Parafii św. Judy Tadeusza w Rzeszowie
 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Rzeszowie, przy ul. Wita Stwosza 31, w budynku stanowiącym własność Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Judy Tadeusza.
 3. Organem prowadzącym przedszkole jest Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Judy Tadeusza w Rzeszowie.
 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.
 5. Przedszkole używa pieczęci:
  PRZEDSZKOLE PUBLICZNE ŚWIĘTEJ RODZINY
  Przy parafii Św. Judy Tadeusza
  35 – 113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 31
  tel. 783 992 268
 6. Nazwa przedszkola na tablicy urzędowej brzmi:
  Przedszkole Publiczne Świętej Rodziny przy Parafii św. Judy Tadeusza w Rzeszowie
 7. Przedszkole jest katolicką placówką publiczną, która:
  1. realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;
  2. zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący;
  3. przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
  4. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
  5. realizuje swoje zadania w oparciu o zasady wiary katolickiej.
 8. Przedszkole działa na podstawie:
  1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 9 maja 2007r, nr 80 poz. 542 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej Ustawy,
  2. Ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989, Nr 29, poz. 154
   z późn. zm.).

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
§2

 1. Realizowanie zadań przedszkola obejmuje wspieranie rodziny w wychowaniu dziecka, na wzór życia Najświętszej Rodziny: Jezusa, Maryi i Św. Józefa, ucząc
  ją zawierzenia we wszystkim Bogu.
 2. Celem wychowawczym przedszkola jest pełny rozwój dziecka jako osoby – w myśl zasad personalizmu i pedagogiki chrześcijańskiej.
 3. Przedszkole towarzyszy dziecku w drodze życia i wspomaga je w tworzeniu jego własnej niepowtarzalnej osobowości, w oparciu o kulturę i wartości chrześcijańskie.
 4. Przedszkole przygotowuje dziecko na spotkanie z Bogiem, Dawcą wszelkiego dobra odkrywając razem z nim piękno człowieka i świata.
 5. Przedszkole realizuje swe zadania w ścisłej współpracy z rodzicami (opiekunami) dziecka oraz osobami i instytucjami wspierającymi działalność przedszkola.
 6. Przygotowując dziecko do nauki w szkole,  przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego, wspomaga rozwój edukacji dziecka poprzez realizację celów zawartych w podstawie programowej:
  1.  wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
  2. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
  3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
  4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
  5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
  6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
  7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
  8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
  9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
  10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
 7. Przedszkole realizuje zadania według następujących obszarów edukacyjnych:
  1. kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się
   z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;
  2. kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych
   i kulturalnych;
  3. wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku;
  4. wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
  5. wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosująw poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
  6. wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
  7. wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
  8. wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;
  9. wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec;
  10. wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne;
  11. wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
  12. pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
  13. wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
  14. wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
  15. kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
  16. wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
 8. Przedszkole jako placówka dostępna dla wszystkich dzieci, zapewnia poszanowanie ich tożsamości:
  1. narodowej,
  2. językowej,
  3. religijnej.

§ 3

 1. Podstawowymi formami działalności wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej przedszkola są:
  1. zajęcia edukacyjne,
  2. zabawy zorganizowane i dowolne w przedszkolu oraz w plenerze,
  3. twórczość artystyczna,
  4. spacery i wycieczki,
  5. uroczystości i imprezy przedszkolne,
  6. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne wspomagające rozwój     dzieci,
  7. czynności porządkowe i samoobsługowe;
  8. zajęcia dodatkowe.
 2. Z uwagi na katolicki charakter placówki wychowanie religijne jest integralnie związane z realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 3. Programy edukacyjne realizowane z przedszkolu są zgodne z misją i koncepcją pracy placówki.

§ 4

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych,
  a w szczególności:

  1. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu
   w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
  2. zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym,
  3. stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,
  4. współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno – pedagogiczną
   i poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeby konsultację
   i pomoc,
 2. Podczas pobytu w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza jego terenem  dzieci pozostają nieustannie pod opieką osoby dorosłej – nauczyciela lub (w wyjątkowych sytuacjach) pomocy wychowawcy, którzy odpowiadają za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych im dzieci.
 3. Zasady organizacji spacerów i wycieczek w przedszkolu są określane w odrębnym regulaminie.
 4. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy – bez stosowania leków.
 5. W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia dziecka, nauczycielka lub dyrektor informuje rodziców o jego stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
 6. W nagłych sytuacjach wzywane jest pogotowie z równoczesnym poinformowaniem rodziców.

§ 5

 1. W miarę potrzeb i możliwości przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom poprzez:
  1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka;
  2. organizowanie zajęć specjalistycznych dla dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych;
  3. udzielanie rodzicom i nauczycielom  pomocy w formie porad, konsultacji, szkoleń oraz warsztatów.
 2. Szczegółowe zasady udzielania  pomocy psychologiczno – pedagogicznej reguluje odrębna procedura.
 3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 4. Liczbę dzieci podczas zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej określają przepisy w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznej
  w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

§ 6

 1. W miarę  możliwości przedszkole udziela pomocy  dzieciom  znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
 2. Pomoc materialna udzielana wychowankom  może mieć następujące formy:
  1. rzeczową,
  2. zwolnienia lub obniżenia opłat za przedszkole,
  3. pomocy w załatwieniu wsparcia ze strony administracji samorządowej,
  4. pomoc charytatywną,
  5. pomoc zorganizowaną w ramach wspólnoty przedszkola.

§ 7

 1. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola opiera się na następujących zasadach:
  1. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
  2. Dopuszcza się  przyprowadzane i odbierane dziecka przez inne osoby, które mają zdolność do czynności prawnych (w myśl Kodeksu Cywilnego – osoby od 13 lat), upoważnione na piśmie przez rodziców lub prawnych opiekunów.
  3. Upoważnienia te zawierają imię i nazwisko osoby wyznaczonej do odbioru dziecka, serię i nr dowodu osobistego. Upoważnienie jest własnoręcznie podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów. Upoważnienia dostarczane są osobiście przez rodziców do nauczyciela danej grupy
   i pozostają w dokumentacji przedszkola.
  4. Rodzice lub opiekunowie przyprowadzający dziecko do przedszkola zobowiązani są do oddania  go bezpośrednio pod opiekę nauczyciela.
  5. Dziecko wydaje się tylko tym osobom, które są w stanie zapewnić mu pełne bezpieczeństwo podczas powrotu do domu.
  6. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola w godzinach pracy placówki (sytuacje losowe), rodzice lub opiekunowie, zobowiązani są do szybkiego poinformowania przedszkola o zaistniałym przypadku oraz uzgodnienia sposobu odbioru dziecka. W tym czasie nauczycielka zapewnia opiekę nad dzieckiem.
  7. Życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego
   z rodziców muszą być poświadczone przez stosowne orzeczenie sądowe.
 2. Za zgodą i odpłatnością rodziców  wszystkie dzieci w przedszkolu są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 3. Rodzice, którzy ubezpieczają dzieci w innej instytucji niż przedszkole, zobowiązani są do przedstawienia indywidualnych oświadczeń dyrektorowi przedszkola.

§ 8

 1. Za pisemną zgodą rodziców w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe (np.  j. angielski, gimnastyka korekcyjna, rytmika).
 2. Zajęcia te uwzględniają potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka.
 3. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora  placówki
  po wcześniejszej konsultacji z radą pedagogiczną.

ROZDZIAŁ III
ORGANY PRZEDSZKOLA
§ 9

 1. Organami przedszkola są:
  1. dyrektor
  2. rada pedagogiczna
  3. rada rodziców

§ 10

 1. Przedszkolem kieruje dyrektor, powołany przez organ prowadzący,  przy uwzględnieniu warunków wymaganych odrębnymi przepisami.
 2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników obsługi i administracji w sprawach:
  1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
  2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,
  3. występowania z wnioskami, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.
 3. Do zadań dyrektora należy w szczególności:
  1. w zakresie spraw związanych bezpośrednio z działalnością podstawową przedszkola:
   • podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania dzieci do przedszkola, przenoszenie ich między oddziałami oraz w sprawach skreślenia z listy dzieci przyjętych do Przedszkola,
   • kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
   • prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami,
   • dopuszczanie w przedszkolu do użytku programów  edukacyjnych,
   • koordynacja pracy rady pedagogicznej i realizacja jej uchwał podjętych w ramach kompetencji stanowiących,
   • współpraca z radą pedagogiczną, rodzicami, organem prowadzącym, oraz organem sprawującym nadzór pedagogiczny,
   • sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie im warunków harmonijnego rozwoju,
   • powierzanie nauczycielom opieki nad oddziałami,
   • przydzielanie nauczycielom stałych i dodatkowych zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
   • sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych
    w odrębnych przepisach,
   • przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków  wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informowanie o działalności przedszkola.
   • realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach,
   • troska o tworzenie właściwej atmosfery pracy w placówce,
   • planowanie i zapewnianie nauczycielom pomocy w realizacji ich zadań i doskonalenia zawodowego, zgodnego z charakterem przedszkola,
   • wspomaganie nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy;
   • wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę;
   • kontrolowanie spełniania przez dzieci obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,
   • organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie przedszkola.
  2. w zakresie spraw organizacyjnych:
   1. przygotowanie projektu planu pracy przedszkola,
   2. opracowanie arkusza organizacji przedszkola,
   3. ustalenie ramowego rozkładu dnia pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej;
  3. w zakresie spraw finansowych:
   1. dysponowanie środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystywanie;
  4. w zakresie spraw administracyjno – gospodarczych oraz biurowych:
   1. sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno – gospodarczą przedszkola,
   2. organizowanie wyposażenia przedszkola w środki dydaktyczne i inny sprzęt,
   3. organizowanie i nadzorowanie kancelarii przedszkola,
   4. nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli,
   5. organizowanie przeglądów technicznych pomieszczeń przedszkolnych oraz prac konserwacyjno – remontowych,
  5. w zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych:
   1. zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
   2. egzekwowanie przestrzegania ustalonego w przedszkolu porządku oraz dbałości o czystość i estetykę przedszkola.
  6. Dyrektor na czas swojej nieobecności  wyznacza na piśmie nauczyciela, który przejmuje odpowiedzialność za placówkę.

§ 11

 1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym  przedszkola.
  1. W skład rady  pedagogicznej  wchodzą  wszyscy  nauczyciele pracujący
   w Przedszkolu.
  2. Przewodniczącym rady jest dyrektor przedszkola.
  3. Rada pedagogiczna  działa  na podstawie uchwalonego przez  siebie regulaminu.
 2. Rada pedagogiczna, w ramach kompetencji stanowiących, opracowuje i uchwala:
  1. statut przedszkola, po pozytywnym zaopiniowaniu projektu przez organ prowadzący;
  2. plan pracy Przedszkola na dany rok;
  3. innowacje i eksperymenty pedagogiczne, które mają być realizowane na terenie placówki;
  4. organizację wewnętrznego doskonalenia zawodowego i plan doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  5. skreślenie dziecka z listy wychowanków przedszkola.
 3. Rada  pedagogiczna opiniuje:
  1. organizację pracy przedszkola, w tym ramowy rozkład dnia i tygodniowa siatkę godzin nauczycieli;,
  2. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  3. propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć na rzecz przedszkola, w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych;
  4. programy edukacyjne zgłaszane do realizacji w przedszkolu.
 4. Rada pedagogiczna wnioskuje w sprawach dotyczących:
  1. doskonalenia organizacji pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej;
  2. odwołania nauczyciela z funkcji dyrektora;
  3. oceny pracy nauczyciela.
 5. Nauczyciele i inne osoby biorące udział w zebraniach rady pedagogicznej zobowiązane są do nieujawniania poruszanych na nich spraw.
 6. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeżeli jest ona niezgodna
  z prawem.
 7. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor powiadamia organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 12

 1. Przedszkole współpracuje z rodzicami dzieci w szczególności w zakresie wychowania, opieki i nauczania- w celu wspierania wychowawczej roli rodziny. Poza bieżącą indywidualną współpracą, formy i sposoby organizacji rodziców ustala dyrektorka po zasięgnięciu opinii nauczycielek.
 2. W przedszkolu może działać Rada Rodziców. Przepisy art. 50-54 ustawy o systemie oświaty nie dotyczą przedszkola na podstawie art. 57 tej ustawy.
 3. Rada Rodziców, jeżeli jest powołana, pełni funkcję wspierającą, doradczą i opiniodawczą     wobec przedszkola w zakresie wypełniania jego zadań, w szczególności w zakresie organizowania sposobów i form współdziałania rodziców z przedszkolem, zmierzających do osiągnięcia spójności wychowania. Rada Rodziców  posiada regulamin swej działalności ustalony we współpracy z dyrektorką.
 4. Sposoby i tryb tworzenia Rady Rodziców może proponować dyrektorka; może także zasięgnąć opinii w tej sprawie- nauczycieli i samych rodziców. Sposoby te mogą być dostosowywane do aktualnych potrzeb.

§ 13

 1. Nieporozumienia i spory w placówce rozstrzyga dyrektor poprzez:
  1. wysłuchanie każdej z zainteresowanych stron,
  2. podejmowanie próby wyjaśnienia istoty nieporozumień,
  3. mediacje,
  4. umożliwianie stronom spotkania się na neutralnym gruncie.
 2. W przypadku braku kompromisu  pomiędzy stronami głos dyrektora jest decydujący.

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA
§ 14

 1. Przedszkole jest wielooddziałowe.
 2. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3-6 lat.
 3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego bądź o odroczeniu obowiązku szkolnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego,
  w którym kończy 10 lat.
 4. Dzieci od 5 roku życia są objęte rocznym obowiązkowym przygotowanie przedszkolnym.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 6. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział, obejmujący dzieci
  w zbliżonym wieku.
 7. Zasady doboru dzieci do grupy mogą być rozszerzone o kryteria potrzeb indywidualnych wychowanków, ich zainteresowań, uzdolnień , itp.
 8. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25.
 9. Dyrektor powierza oddział opiece nauczyciela pracującego w układzie godzin podanych w arkuszu organizacyjnym.
 10. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

§ 15

 1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola, opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia.
 2. Arkusz organizacji przedszkola, zaopiniowany przez radę pedagogiczną, zatwierdza organ prowadzący przedszkole w terminie do 25 maja danego roku.
 3. Zmiany o organizacji pracy przedszkola w ciągu roku, dokonywane są na podstawie aneksów, zatwierdzonych przez dyrektora i organ prowadzący.
 4. Rodzice są na bieżąco informowani  o wszelkich zmianach organizacyjnych, dokonujących się na terenie przedszkola.
 5. W arkuszu organizacji  zamieszcza się w szczególności:
  1. czas pracy przedszkola i poszczególnych oddziałów,
  2. liczbę oddziałów oraz ilość dzieci,
  3. liczbę pracowników,
  4. kwalifikacje nauczycieli,
  5. stopień awansu,
  6. formę zatrudnienia,
  7. termin przerw w pracy przedszkola

§ 16

 1. Ramowy rozkład dnia  ustalany jest przez dyrektora i podawany do informacji rodziców
  na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej przedszkola.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb
  i zainteresowań dzieci.
 3. Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne i higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych przedszkola.
 4. Tygodniowa organizacja pracy przedszkola, zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, przewiduje:
  1. co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
  2. co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);
  3. najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
  4. pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

§ 17

 1. Nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie jest bezpłatne.
 2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, programy wpisane w przedszkolny zestaw programów oraz roczny plan pracy przedszkola.
 3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 4. Czas trwania zajęć, w tym zajęć prowadzonych dodatkowo, dostosowany jest
  do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

  1. z dziećmi  w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut,
  2. z dziećmi od 5 lat – około 30 minut.
 5. Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada odpowiednie pomieszczenia oraz ogród przedszkolny z odpowiednim wyposażeniem.
 6. Dzieci mają możliwość  codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami.
 7. Przedszkole, w miarę możliwości, zapewnia odpowiednie wyposażenie w sprzęt i pomoce  dydaktyczne.
 8. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz innych imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, oraz stanu zdrowia i sprawności fizycznej.
 9. Organizację wyjść poza teren przedszkola oraz wycieczek określa regulamin spacerów i wycieczek.
 10. Przedszkole może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną, uwzględniającą możliwość wprowadzania nowych rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

§ 18

 1. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć, w którym udokumentowany jest przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej z wychowankami w danym roku szkolnym. Fakt prowadzenia zajęć  nauczyciel potwierdza własnym podpisem.
 2. Dokumentacja przebiegu nauczania może być udostępniona:
  1. przedstawicielom organu prowadzącego;
  2. przedstawicielom organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
  3. rodzicom (prawnym opiekunom) na ich życzenie, w części dotyczącej informacji o dziecku;
  4. pracownikom naukowym i studentom, za zgodą dyrektora – w zakresie badań prowadzonych na terenie przedszkola, w obecności dyrektora przedszkola lub osoby przez niego wskazanej.

§ 19

 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący:
  1. przerwa wakacyjna trwa od 19 lipca do 31 sierpnia,
  2. bożonarodzeniowa – od 24 grudnia do 1 stycznia,
  3. wielkanocna – od Wielkiego Czwartku do Wtorku Wielkanocnego.
 2. Przedszkole jest czynne w godzinach od 630  do 1630  od poniedziałku do piątku.
 3. Podstawa programowa jest realizowana od godz. 8.00 – 13.00.
 4. Zajęcia dodatkowe, płatne, organizowane za zgodą rodziców, wydłużają czas realizacji podstawy programowej.

§ 20

 1. Przedszkole może współpracować z innymi placówkami, szkołami, organizacjami społecznymi w celu wzbogacania wiedzy, wymiany doświadczeń, organizowania wspólnych form doskonalenia zawodowego.

ROZDZIAŁ V
ZASADY ODPŁATNOŚCI
§ 21

 1. Na działalność przedszkola mogą być przekazywane inne dotacje, dary oraz dowolne datki rodziców.
 2. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.
 3. Za świadczenia przekraczające czas realizacji podstawy programowej przedszkole pobiera opłatę, która przeznaczona jest na bieżącą działalność przedszkola.
 4. Rodzice ponoszą odpłatność za wyżywienie dzieci. Dzieci otrzymują w przedszkolu
  3 posiłki.
 5. Wysokość opłat za wyżywienie w przedszkolu ustalana jest przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z cateringiem na podstawie podpisanej umowy.
 6. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z dołu, w dniach ustalonych na początku miesiąca.
 7. Wobec rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej mogą być stosowane ulgi
  i zwolnienia z odpłatności (okresowe lub stałe). O zwolnienie z opłat występują rodzice dziecka do dyrektora Przedszkola na początku roku szkolnego (we wrześniu) lub na dwa tygodnie przed upływem terminu płatności.
 8. O udzieleniu ulgi lub zwolnieniu z odpłatności decyduje dyrektor przedszkola.

ROZDZIAŁ VI
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
§ 22

 1. Nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola zatrudnia dyrektor, biorąc pod uwagę misję i charakter wychowawczy przedszkola.
 2. Zatrudnienie wszystkich pracowników przedszkola odbywa się na podstawie Kodeksu  Pracy.
 3. Pracownicy przedszkola, troszcząc się o własną formację duchową,  starają się dawać czytelne świadectwo życia Ewangelią.
 4. Do pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolu mają zastosowanie przepisy ustawy Karta Nauczyciela w zakresie ustalonym tą ustawą (art. 91b ust.2 pkt 3 w związku z art. 1 ust.2 pkt 2 lit. a KN, tj. art.6, art.9-9i, art.22 ust.3 i 4, art.26, art.49 ust.1 pkt 2 i 3, art.51, art.70a ust.3, 4 i 6, art.75-86, art.88 i art.90;).
 5. Nauczyciele prowadzą pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz programami edukacyjnymi dopuszczonymi do użytku zgodnie z obowiązującym prawem oraz odpowiadają za wyniki tej pracy.
 6. Do zadań nauczycieli należy w szczególności:
  1. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu, poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów, itp.,
  2. poszanowanie godności dzieci i respektowane ich praw,
  3. planowanie działań edukacyjnych,
  4. prowadzenie dokumentacji  przebiegu wychowania i nauczania, zgodnie z przepisami prawa,
  5. otaczanie indywidualną opieką każdego dziecka, wspieranie jego  rozwoju psychofizycznego, zdolności i zainteresowań,
  6. prowadzenie i dokumentowanie obserwacji i diagnoz pedagogicznych,
  7. stosowanie twórczych metod nauczania i wychowania, dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci,
  8. współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach opieki, wychowania i nauczania dzieci w celu:
   1. poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci,
   2. ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i ustalenia form pomocy w działaniach edukacyjnych wobec dziecka w domu
    i  w przedszkolu,
   3. włączenia rodziców w działalność przedszkola,
  9. przestrzeganie prawa rodziców (prawnych opiekunów ) do znajomości  zadań wynikających w szczególności z programów wychowania przedszkolnego, realizowanych w danym oddziale i uzyskiwania  informacji dotyczących  dziecka, jego zachowania i rozwoju,
  10. organizowanie w ciągu roku spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze,
  11. współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc  psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inną,
  12. podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne  uczestnictwo w różnych  formach doskonalenia zawodowego oraz  samodoskonalenie z uwzględnieniem misji i zadań statutowych przedszkola,
  13. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz  troska o estetykę pomieszczeń placówki,
  14. realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
  15. realizacja stałych dodatkowych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego,
  16. realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora Przedszkola, a  wynikających  z bieżącej działalności placówki,
  17. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym,  wychowawczym,  kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym,
  18. troska o właściwą atmosferę  w miejscu pracy.
 7. Nauczyciel posiada status funkcjonariusza publicznego.
 8. Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa i statutem.
 9. Kryterium oceny pracy nauczyciela jest w szczególności stopień realizacji zadań zapisanych w prawie oświatowym, zgodnie z charakterem określonym w statucie, w tym praca bezpośrednio z dziećmi oraz praca na rzecz przedszkola w ramach 40- godzinnego tygodnia pracy.

§ 23

 1. Nauczyciele mają prawo do korzystania w swojej pracy z pomocy merytoryczne i metodycznej ze strony dyrektora, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo – oświatowych.

§ 24

 1. W Przedszkolu zatrudnieni są Pracownicy administracji i obsługi, którzy przyczyniają się do właściwego funkcjonowania Przedszkola poprzez codzienną, sumienną pracę w trosce o dobro dziecka.
 2. Pracownicy administracji i obsługi współuczestniczą w procesie wychowawczo-opiekuńczym m.in. poprzez:
  1. troskę o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu,
  2. współdziałanie z nauczycielami w tworzeniu przyjaznego klimatu placówki,
  3. usuwanie lub zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zaniedbań i zagrożeń, mających  wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.
 3. Do obowiązków pracowników przedszkola należy:
  1. dbanie o czystość i higienę pomieszczeń oraz otoczenia przedszkola,
  2. odpowiedzialność za powierzony sprzęt i narzędzia pracy,
  3. dbanie o zabezpieczenie budynku przed kradzieżą.
 4. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do:
  1. wykonywania wszelkich czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, które wynikają z potrzeb placówki,
  2. troszczenia się o mienie placówki,
  3. nie ujawniania opinii w sprawach przedszkola osobom nieupoważnionym i niezatrudnionym w przedszkolu z wyjątkiem władz oświatowych i upoważnionych czynników społecznych,
  4. przestrzegania dyscypliny pracy, polegającej na:
   1. realizowaniu pełnych godzin pracy wyznaczonych w harmonogramie, nie spóźnianiu się do pracy i nie opuszczaniu stanowiska pracy przed wyznaczonym czasem,
   2. codziennym podpisywaniu listy obecności,
   3. zgłaszaniu u dyrektora przedszkola nieobecności w pracy w pierwszym dniu a w ciągu 3 dni dostarczenie zwolnienia lekarskiego,
   4. wykonywaniu pracy sumiennie i skrupulatnie,
   5. zgłaszaniu administracji przedszkola zaistniałych szkód w sprzęcie,
   6. czystym i nienagannym ubiorze na terenie przedszkola,
   7. poddawaniu się okresowym badaniom lekarskim, stanowiącym podstawę do przyjęcia i wykonywania pracy,
   8. przestrzegania przepisów bhp i ppoż.
 5. Wszyscy pracownicy przedszkola są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.
 6.  Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków. Postanowienia szczegółowe dla poszczególnych stanowisk pracy są opracowane i zamieszczone w teczkach akt osobowych każdego pracownika.

ROZDZIAŁ VII
PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA
§ 25

 1. Warunki pobytu w przedszkolu zapewniają dzieciom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, ochronę i poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie.
 2. Wszystkie dzieci mają prawo do:
  1. zabawy i działania w bezpiecznych warunkach,
  2. opieki, taktu, cierpliwości, życzliwości i pomocy ze strony całego personelu placówki jak i wszystkich osób przebywających na jej terenie,
  3. przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze,
  4. rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb,
  5. wyboru zadań i sposobów ich rozwiązania, współdziałania z innymi,
  6. możliwości zgłaszania własnych pomysłów i inicjatyw,
  7. swobodnego wyboru miejsca i partnera zabawy, o ile spełniają warunki bezpieczeństwa,
  8. nagradzania wysiłku i osiągnięć,
  9. badania i eksperymentowania,
  10. doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),
  11. różnorodnego działania, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,
  12. codziennego pobytu na powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe,
  13. formułowania i wyrażania własnych poglądów i ocen, zadawania trudnych pytań (na które powinno uzyskać rzeczową, zgodną z prawdą odpowiedź),
  14. snu i wypoczynku, gdy są zmęczone,
  15. zdrowego jedzenia i picia, gdy są głodne i spragnione,
  16. nauki regulowania własnych potrzeb zgodnie z zasadami współżycia społecznego.

§ 26

 1. Do obowiązków dziecka należy:
  1. poszanowanie nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych,
  2. poszanowanie godności osobistej innych dzieci i dorosłych,
  3. stosowanie się do przyjętych umów obowiązujących całą grupę i ustalonych przez dzieci wspólnie z nauczycielką,
  4. włączanie się do prac porządkowych w sali (w ogrodzie) po zajęciach lub zabawie,
  5. poszanowanie zabawek i sprzętu znajdującego się na terenie przedszkola,
  6. wykonywanie czynności samoobsługowych na miarę indywidualnych możliwości.

ROZDZIAŁ VIII
PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW
§ 27

 1. Rodzice  mają  prawo  do :
  1. uznania ich prymatu jako pierwszych nauczycieli swoich dzieci,
  2. uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i trudności,
  3. zapoznania się z programem oraz z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno – wychowawczymi danej grupy,
  4. wnioskowania i wyboru zajęć dodatkowych oferowanych przez przedszkole,
  5. uzyskania porad w sprawach wychowania dzieci i pomocy w uzyskaniu opieki specjalistycznej,
  6. zgłaszania uwag i propozycji, dotyczących organizacji pracy przedszkola nauczycielom i dyrektorowi placówki

§ 28

 1. Do podstawowych  obowiązków rodziców dziecka należy:
  1. przestrzeganie  niniejszego  Statutu,
  2. zaopatrzenie  dziecka w  niezbędne  przedmioty  i pomoce,
  3. regularna i stała współpraca z nauczycielem, pod którego opieką znajduje się ich dziecko,
  4. punktualne przyprowadzanie i odbieranie  dziecka z przedszkola lub upoważnienie na piśmie osoby, która ma zdolność do czynności prawnych (pod pojęciem przyprowadzania rozumie się oddanie dziecka bezpośrednio pod opiekę nauczyciela),
  5. terminowe  uiszczanie  odpłatności  za  pobyt dziecka w przedszkolu,
  6. udzielanie pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie,
  7. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, zawiadamianie o  zatruciach  pokarmowych i chorobach zakaźnych,
  8. przyprowadzanie do przedszkola dzieci w dobrej kondycji zdrowotnej,
  9. respektowanie czasu pracy przedszkola,
  10. zapewnienie regularnego uczęszczania na zajęcia dziecku objętemu rocznym przygotowaniem przedszkolnym,
  11. informowanie, w terminie do 30 września,  dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie w którym dziecko mieszka, o spełnianiu przez nie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,
  12. informowanie na bieżąco o zmianie miejsca zamieszkania, numerów kontaktowych, itp.,
  13. angażowanie się w życie przedszkola.

§ 29

 1. Rodzice   nauczyciele  zobowiązani  są   współdziałać  ze  sobą w celu skutecznego  oddziaływania  wychowawczego  na  dziecko i  określenia  drogi jego indywidualnego rozwoju.

§ 30

 1. Współpracę z rodzicami przedszkole realizuje m.in. poprzez:
  1. spotkania indywidualne i grupowe,
  2. prowadzenie strony internetowej przedszkola,
  3. formację religijną i wspólną liturgię,
  4. udostępnianie i propagowanie wśród rodziców literatury katolickiej, pedagogicznej oraz z zakresu psychologii  rozwoju dziecka,
  5. angażowanie rodziców w proces edukacyjny przedszkola (prowadzenie zajęć z dziećmi, organizacja wycieczek, pomoc informatyczna itp.),
  6. umożliwianie udziału w zajęciach otwartych,
  7. współudział w organizowaniu imprez i uroczystości.

ROZDZIAŁ IX
ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA
§ 31

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. Informacja o rekrutacji umieszczona jest na tablicy informacyjnej, w widocznym miejscu oraz na stronie internetowej przedszkola.
 3. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „Karta zgłoszenia dziecka”, która przekazywana jest dyrektorowi przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka do 30 marca.
 4. Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się w marcu.
 5. Do przedszkola w pierwszej kolejności powinny być przyjmowane:
  1. dzieci od 5 roku życia,
  2. dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci,
  3. dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,
  4. dzieci z rodzin zastępczych,
 6. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci, niż limit posiadanych miejsc, dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną, która może brać pod uwagę dodatkowe kryteria przyjęć:
  1. dzieci już uczęszczające do przedszkola i ich rodzeństwo, o ile rodzice  przestrzegają postanowień statutu placówki,
  2. dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
  3. dzieci obojga rodziców pracujących,
  4. dzieci, które pochodzą z rodzin wielodzietnych,
  5. dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej,
  6. dzieci z rodzin, których rodzice pragną wychowania w oparciu o chrześcijański system wartości,
 7. Spotkanie komisji rekrutacyjnej jest protokołowane. Protokół  przechowywany jest w dokumentacji przedszkola.
 8. Wnioski rozpatrzone negatywnie w zasadniczej rekrutacji rozpatrywane są ponownie przez dyrektora przedszkola w miarę zwalniających się miejsc w ciągu roku szkolnego.
 9. O wynikach rekrutacji dzieci przyjętych do przedszkola, na kolejny rok szkolny, rodzice lub prawni opiekunowie dziecka są powiadamiani w pierwszej połowie kwietnia, w jednej z następujących form: telefonicznie, podczas indywidualnego spotkania lub za pośrednictwem strony internetowej.
 10. W razie potrzeby protokoły z posiedzenia komisji są udostępniane organowi sprawującemu  nadzór  pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu przedszkole.
 11. Dyrektor przedszkola może odstąpić od powołania komisji, jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do przedszkola jest mniejsza lub równa liczbie miejsc, którymi dysponuje Przedszkole.
 12. W ciągu roku szkolnego, jeżeli są wolne miejsca, wpływające wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola rozpatruje dyrektor.

§ 32

 1. Dyrektor może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola w następujących przypadkach:
  1. systematycznego zalegania rodziców z odpłatnością za przedszkole,
  2. nieobecności dziecka trwającej ponad miesiąc i nie zgłoszenia tego faktu do przedszkola,
  3. ujawnienia się deficytów rozwojowych, uniemożliwiających włączenie dziecka do grupy dziecięcej,
  4. stwierdzenia u dziecka choroby psychicznej, na skutek której istnieje  poważne zagrożenie dla zdrowia i życia innych wychowanków,
  5. nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁ X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 33

 1. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych przez organ prowadzący.
 2. Prowadzenie przedszkola nie podlega przepisom działalności gospodarczej, gdyż stanowi statutową, niegospodarcza działalność Parafii  ( Dz. U. 2000 Nr 54, poz. 654 z późn. zm. – art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
 3. Prowadzenie przedszkola nie stanowi działalności zleconej przez JST.
 4. Środki na działalność przedszkola pochodzą z odpłatności rodziców i dotacji
  z budżetu miasta, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Dotacja jest przekazywana na konto przedszkola i podlega kontroli oraz rozliczeniu wobec organu dotującego.
 6. Na działalność przedszkola mogą być przekazywane inne dotacje, dary oraz dowolne datki rodziców

§ 34

 1. Dokonywanie zmian oraz uzupełnień w Statucie należy do rady pedagogicznej, po pozytywnym zaopiniowaniu ich przez organ prowadzący Przedszkole.
 2. Zmiany w Statucie są zatwierdzane poprzez uchwały rady pedagogicznej.
 3. Postanowienia Statutu nie mogą być sprzeczne z ustawą o systemie oświaty i przepisami wykonawczymi do niej, oraz chrześcijańskim systemem wartości.
 4. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
 5. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.
 6. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej  i opiekuńczej oraz – jako pracodawca – inną dokumentację, zgodnie
  z odrębnymi przepisami.

§ 35

Statut  wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 r.