Umiejętności

5-9 czerwiec

DZIECKO:

 • Rozwiązuje i układa zagadki Bierze udział w ćwiczeniach gimnastycznych
 • Uważnie słucha opowiadania i wypowiada się na jego temat
 • Układa zdania Czyta proste wyrazy
 • Dokonuje analizy i syntezy sylabowej
 • Nazywa zwierzęta żyjące na wsi Liczy w zakresie 10
 • Interesuje się pisaniem
 • Organizuje sobie zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego
 • Nazywa zwierzęta żyjące na wsi
 • Wykonuje kaczkę techniką origami
 • Bierze udział w ćwiczeniach gimnastycznych
 • Wyraża zjawiska pozamuzyczne środkami aktywności muzycznej
 • Dodaje i odejmuje w zakresie 10
 • Starannie koloruje rysunki Interesuje się architekturą wiejską
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas posługiwania się nożyczkami
 • Utrzymuje porządek w miejscu pracy
 • Rozpoznaje i nazywa zwierzęta mieszkające na wsi
 • Rozpoznaje odgłosy zwierząt
 • Bierze udział w zabawach doskonalących umiejętności łapania, rzutu, kozłowania piłki
 • Prowadzi obserwacje przyrodnicze

 

22-26 maj

DZIECKO:

 • organizuje pole spostrzeżeniowe ;
 • ozdabia ramkę wybraną techniką plastyczną
 • wygłasza z pamięci wiersz się na temat swojej mamy
 • układa zdania  pisze  wyraz  mama
 • klasyfikuje figury geometryczne rozróżnia podstawowe  figury  geometryczne
 • liczy w zakresie 10 układa zdania z wyrazem mama
 • rysuje portret mamy dzieli wyrazy na sylaby
 • wyodrębnia głoski w wyrazach o prostej budowie fonetycznej
 • słucha wiersza i wypowiada się na jego temat
 • układa odpowiedzi na pytania czyta proste teksty
 • wykonuje ćwiczenia gimnastyczne
 • przestrzega zasad obowiązujących podczas zabaw
 • samodzielnie ubiera się i rozbiera
 • mówi poprawnie pod względem artykulacyjnym,
 • aktywnie uczestniczy w zabawach logopedycznych
 • śpiewa piosenkę
 • wykonuje kwiaty z bibuły wypowiada się na temat ilustracji
 • czyta proste zdania dzieli wyrazy na sylaby
 • swobodnie improwizuje przy muzyce tańczy krakowiaka
 • w skupieniu słucha muzyki

8-12 maj

DZIECKO:

 • Potrafi samodzielnie organizować sobie czas wolny w przedszkolu
 • Rozwiązuje zagadki obrazkowe
 • Dokonuje analizy i syntezy głoskowej wyrazów
 • Wykonuje ćwiczenia gimnastyczne
 • Wykonuje pracę plastyczną
 • Uważnie słucha wiersza
 • Wypowiada się na temat treści utworu literackiego
 • Uważnie obserwuje i pyta o niezrozumiałe fakty
 • Odgrywa role w zabawach parateatralnych
 • Wypowiada się na temat ilustracji
 • Pisze samodzielnie nazwy zwierząt
 • Rozpoznaje i nazywa zwierzęta
 • Uczestniczy w zabawach i grach ruchowych
 • Prowadzi obserwacje przyrodnicze
 • Śpiewa piosenkę
 • Wykonuje proste układy taneczne
 • Dostrzega zmiany charakteru muzyki
 • Rozpoznaje odgłosy różnych zwierząt

24-28 kwiecień


DZIECKO:

 • Grupuje obiekty w sensowny sposób rozumie potrzebę dbania o własne zdrowie
 • Słucha tekstu literackiego i wypowiada się na jego temat
 • Ocenia postępowania bohaterów opowiadania
 • Wykonuje pracę plastyczną inspirowaną wysłuchanym opowiadaniem
 • Dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem,
 • Przelicza w zakresie 10;  zna liczby od 0 do 10
 • Porównuje ilości wody; stosuje określenia: mniej, więcej, najmniej, najwięcej, tyle samo
 • Doskonali ogólną sprawność motoryczną
 • Rozumie, że należy się ubierać stosownie do pogody
 • Wykonuje ćwiczenia gimnastyczne
 • Rozwiązuje zagadki słowne
 • Zna wartości odżywcze owoców i warzywa
 • Układa wyrazy z sylab
 • Orientuje się w zasadach zdrowego odżywiania; wie, co to są witaminy
 • Uczestniczy w zabawach parateatralnych

18-21 kwiecień

DZIECKO:

 • bierze aktywny udział w zabawach ruchowych
 • rozwiązuje zagadki słowne
 • wypowiada się na temat ilustracji
 • czyta globalnie nazwy pór roku
 • wykonuje ćwiczenia gimnastyczne na miarę swoich możliwości
 • dostosowuje ubiór do pogody
 • rozpoznaje cechy charakterystyczne każdej z pór roku
 • przelicza, dodaje, odejmuje w zakresie 10
 • wie, że należy dbać o środowisko naturalne
 • uważnie słucha tekstu i odpowiada na pytania dotyczące jego treści
 • czyta proste teksty,
 • wypowiada się na temat ilustracji
 • poznaje różne środowiska przyrodnicze – pustynia
 • rozumie, jak ważna jest woda dla życia na Ziemi
 • czyta proste wyrazy
 • uczestniczy w zajęciach ruchowych, zabawach i grach
 • wie, gdzie można się bezpiecznie bawić
 • wykonuje ćwiczenia gimnastyczne na miarę swoich możliwości

10-12 kwiecień

DZIECKO:

 • Zgodnie współdziała w zabawie
 • Uważnie obserwuje i pyta o niezrozumiałe fakty
 • Aktywnie uczestniczy w zajęciach ruchowych
 • Wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne
 • Ozdabia pisankę
 • Słucha wierszy odpowiednich do swojego wieku i wypowiada się na ich temat
 • Poznaje zwyczaje wielkanocne
 • Składa szablon według wzoru
 • Śpiewa poznaną piosenkę
 • Uczestniczy w zabawach rytmicznych
 • Gra na instrumentach perkusyjnych
 • Dostrzega zmiany charakteru muzyki
 • Wykonuje ilustrację do utworu muzycznego
 • Uczestniczy w zabawach i grach ruchowych
 • Dokonuje prostych obserwacji przyrodniczych,
 •  Wymienia cechy charakterystyczne dla wiosny
 • Wykonuje literę sensoryczną; wykleja szablon kawałkami gąbki
 • Zna drukowane małe i wielkie litery
 • Przewiduje wynik doświadczenia
 • Układa sylaby z nowo poznaną literą
 • Wypowiada się na temat ilustracji
 • Doskonali sprawność manualną
 • Dzieli wyrazy na sylaby, wyodrębnia głoski w słowach
 • Czyta proste wyrazy
 • Recytuje krótki wierszyk
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw
 • Wykonuje ćwiczenia gimnastyczne

 


27-31 marca

DZIECKO:

 • Uzmysławia sobie jak ważne są wartości w życiu każdego człowieka.
 • Dokonuje wyboru „prawdziwych” wartości.
 • Rozwija umiejętności rozpoznawania i nazywania wartości moralnych.
 • Postrzega wartości jako drogowskazów w życiu
 • Współpracuje w grupie
 • Słucha poleceń nauczyciela
 • Odczytuje globalnie podpisy
 • Rozwiązuje krzyżówkę
 • Poznaje  i rozróżnia wartości: dobro, przyjaźń, uczciwość, miłość, serdeczność, itp.
 • Poznaje  i rozumie kilka przysłów z powinnościami moralnymi
 • Wyjaśnia przysłowia własnymi słowami
 • Analizuje postępowanie bohaterów
 • Odczuwa radość z możliwości czynienia dobra, pomagania innym
 • Dokonuje oceny własnego postępowania
 • Doskonali umiejętność mówienia, słuchania i bycia słuchanym
 • Rozwija mowę  poprzez wypowiadanie się na podany te-mat,
 • Nabywa umiejętności współdziałania w grupie i przestrzegania wspólnie przyjętych zasad,
 • Wyrabia poczucia odpowiedzialności wobec siebie i innych,
 • Integruje się z grupą we wspólnej zabawie,
 • Uświadamia dzieciom istnienia w świecie różnych wartości

20-24 marca

DZIECKO:

 • Wypowiada się na temat treści utworu literackiego.
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki.
 • Poznaje znaczenie pojęć: biblioteka i księgarnia.
 • Wypowiada się na temat ilustracji.
 • Dokonuje analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów.
 • Wyszukuje i zaznacza wskazaną literę w tekście.
 • Uczestniczy aktywnie w grach i zabawach ruchowych.
 • Wypowiada się na temat zainteresowań własnych i kolegów.
 • Pisze literę r po śladzie i samodzielnie.
 • Interesuje się czytaniem i pisaniem
 • Wyodrębnia głoski w wyrazach o prostej budowie fonetycznej
 • Zna liczbę dwucyfrową 10
 • Wskazuje i tworzy zbiory o określonej liczbie elementów oraz je porównuje
 • Zapisuje liczbę 10 po śladzie
 • Śpiewa piosenkę „przyszła wiosna”
 • Próbuje słownie opisać nastrój, jak wywołuje u niego wysłuchany utwór muzyczny
 • Wykonuje ilustrację do wysłuchanej muzyki
 • Dodaje w zakresie 10
 • Zna cyfry od 0 do 9

 3-7 marca

DZIECKO:

 • potrafi współdziałać podczas zabawy
 • wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach ruchowych
 • wyszukuje nowe wyrazy wśród podanych
 • uważnie słucha tekstu literackiego i odpowiada na pytania dotyczące jego treści
 • ogląda i wypowiada się na temat reprodukcji malarskich
 • bierze udział w zabawie relaksacyjnej
 • zgodnie współpracuje z rówieśnikami podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw
 • wykonuje ćwiczenia artykulacyjne
 • rozwija sprawność manualną
 • wyodrębnia głoski w wyrazach o prostej budowie fonetycznej
 • interesuje się czytaniem i pisaniem
 • wykonuje pracę plastyczną
 • przewiduje, jakie będą skutki łączenia barw podstawowych
 • rozpoznaje odgłosy z otoczenia
 • rozwija wyobraźnię przestrzenną
 • doskonali umiejętność liczenia w zakresie
 • bierze udział w zabawie muzycznej ze zmianą rytmu
 • w skupieniu słucha muzyki poważnej
 • potrafi współdziałać podczas zabawy
 • układa nowe wyrazy z wykorzystaniem podanych liter
 • obserwuje, rozpoznaje i nazywa elementy przyrody

 13-17 luty

DZIECKO:

 • Wznosi konstrukcje z klocków
 • Rozwiązuje zagadki słowne
 • Potrafi współdziałać podczas zabawy
 • Wykonuje pracę plastyczną
 • Wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej
 • Wyróżnia w tekście wyrazy z poznaną literą
 • Poznaje znaczenie przysłów
 • Potrafi określić zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną
 • Przelicza w zakresie 10
 • Potrafi dodać elementy i określić wynik dodawania
 • Zna znak dodawania
 • Recytuje rymowankę
 • Wykonuje układ ruchowy do muzyki ludowej
 • Śpiewa piosenkę
 • Omawia treść piosenki
 • Wykazuje się logicznym myśleniem
 • Potrafi współdziałać podczas działalności plastycznej
 • Wykonuje pracę techniczną zgodnie z instrukcją słowną
 • Słucha uważnie opowiadania
 • Wypowiada się na temat treści utworu literackiego
 • Dzieli zdania na wyrazy; wyodrębnia samogłoski w wyrazach
 • Czyta samodzielnie proste wyrazy
 • Śpiewa piosenkę
 • Rozwiązuje zagadki słowne
 • Wskazuje drugi taki sam napis
 • Potrafi wyjaśnić, na czym polega ochrona kwiatów
 • Współpracuje z rówieśnikami podczas zabaw
 • Obserwowanie ptaków przez lornetki
 • Recytuje wiersz
 • Nazywa ptaki powracające do polski Wiosną
 • Dokonuje analizy głoskowej i sylabowej
 • Wie, jakie warunki są potrzebne dorozwoju ptaków
 • Wskazuje drugi taki sam napis
 • Rozwija wyobraźnię przestrzenną
 • Uczestniczy w zajęciach ruchowych

 27 luty; 3 marca

DZIECKO:

 • Opowiada o wydarzeniach męki i śmierci Pana Jezusa
 • Okazuje szacunek krzyżowi.
 • Modli się słowami: „Któryś za nas cierpiał rany..”
 • Podejmuje i wypełnia postanowienie wielkopostne.
 • Podejmuje wypełnia dobre uczynki na rzecz innych.
 • Przeżywa nabożeństwa Drogi Krzyżowej.
 • Przeprasza w modlitwie za błędy, negatywne zachowania.
 • Wykonuje prace plastyczne o tematyce wielkopostnej.

 13-17 luty

DZIECKO:

 • Wypowiada się na temat pracowników teatru
 • Wie, co to jest rekwizyt i posługuje się nim w zabawach
 • Rozpoznaje i pisze poznane cyfry
 • Czyta proste wyrazy
 • Słucha wiersza i wypowiada się na jego temat
 • Rozpoznaje samogłoski
 • Odgrywa role w zabawach parateatralnych
 • Liczy elementy w zbiorach
 • Śpiewa piosenkę
 • Wykonuje kukiełkę
 • Dba o właściwą postawę ciała
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych
 • Dodaje i odejmuje w zakresie 9
 • Uczestniczy w zabawach parateatralnych
 • Słucha opowiadania i wypowiada się na jego temat

 30 stycznia; 3 luty

DZIECKO:

 • Recytuje wiersz
 • Wykonuje prace plastyczną dowolną techniką
 • Rozwiązuje zagadki
 • Wie, czym zajmuje się babcia, dziadek
 • Konstruuje wypowiedzi na temat babci i dziadka
 • Przelicza w zakresie 8, dodaje z pomocą zbiorów zastępczych
 • Wykonuje ćwiczenia artykulacyjne
 • Rozpoznaje literę B, b
 • Układa i czyta sylaby
 • Wykonuje prace plastyczną zgodną z wierszem
 • Wymienia nazwiska i imiona dziadków
 • Śpiewa piosenki
 • Występuje podczas uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka

 23-27  stycznia

DZIECKO:

 • Wykonuje ćwiczenia oddechowe
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych; układa krótkie zdania
 • Tańczy swobodnie; rozwiązuje zagadki
 • Słucha wiersza i wypowiada się na jego temat
 • Układa wyrazy z sylab; wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne
 • Uważnie słucha N.; jest sprawny fizycznie
 • Przestrzega zasad obowiązujących podczas zabaw; samodzielnie ubiera się i rozbiera
 • Wykonuje ćwiczenia logopedyczne; układa wyrazy i je odczytuje
 • Wykonuje literę sensoryczną
 • Wypowiada się na temat ilustracji; układa i czyta sylaby
 • Rozpoznaje literę s, S
 • Wyodrębnia głoski w słowach o prostej; budowie fonetycznej
 • Recytuje rymowankę; śpiewa piosenki grupowo i indywidualnie
 • Przestrzega zasad obowiązujących podczas zabaw; organizuje sobie zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego
 • Pisze cyfrę 9; liczy w zakresie 9

 16-20 stycznia

DZIECKO:

 • Wymienia oznaki zimy.
 • Rozróżnia melodię- wolną i szybką.
 • Śpiewa piosenkę.
 • Rozwija spostrzegawczość i pamięć wzrokową.
 • Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową.
 • Uczestniczy w zabawie ze śpiewem.
 • Rozwija ogólną sprawność fizyczną.
 • Doskonali wyobraźnię przestrzenną.
 • Doskonali sprawność manualną
 • Segreguje sylwety bałwanków według: budowy, nakrycia głowy i tego, co trzyma- ją w rękach
 • Maluje białą farbą na niebieskiej kartce na temat zimowych zabaw
 • Odpowiada na pytania dotyczące opowiadania

 2-5 stycznia

DZIECKO:

 • Uczestniczy w rozmowie na podany temat
 • Rozpoznaje poznane litery
 • Uczestniczy w zajęciach ruchowych
 • Wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne
 • Zna następstwa pór roku
 • Wypowiada się w różnych technikach plastycznych
 • Posiada podstawową wiedzę na temat pór roku
 • Odczytuje proste wyrazy
 • Myśli logicznie
 • Zna nazwy dni tygodnia
 • Kreśli po śladzie poznane cyfry
 • Czyta globalnie nazwy dni tygodnia
 • Układa wyrazy z sylab
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa

 12-16 grudnia

DZIECKO:

 • Zna tradycje świąteczne i sposoby tworzenia świątecznego nastroju
 • Potrafi posługiwać się nożyczkami
 • Wypowiada się na podstawie ilustracji
 • Mówi poprawnie, stosując proste zdania
 • Zna literę C
 • Dzieli na sylaby wyrazy
 • Wyodrębnia głoski w  nagłosie, śródgłosie i wygłosie
 • Tworzy prace plastyczne z różnych materiałów
 • Nawleka makaron na nitkę

 28 listopad;2 grudnia

DZIECKO:

 • Przeżywa Adwent jako czas oczekiwania na przyjście Pana Jezusa
 • Przedstawia wydarzenia Zwiastowania
 • Rozpoznaje i wyjaśnia znaczenia symboli adwentowych
 • Podejmuje i wypełnia postanowienia adwentowe
 • Wykonuje drobne prace użyteczne na rzecz innych, dla sprawienia najbliższym radości.
 • Wie, co to są roraty.
 • Śpiewa piosenki o tematyce adwentowej
 • Określa wysokość przedmiotów / wysoki, niski/ ich grubość / gruby, chudy, szeroki, wąski/.

14-18 listopad

DZIECKO:

 • Nazywa zwierzęta i ich domy
 • Formułuje pytania w celu uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień
 • Rysuje kontury domu po śladzie
 • Wznosi konstrukcje z klocków
 • Porównuje wielkość wykonanych budowli
 • Wykonuje pracę plastyczną przedstawiającą Dom rodzinny
 • Słucha z zainteresowaniem opowiadań
 • Wyraża swoje myśli w rozmowie
 • Wypowiada się na temat ilustracji
 • Rozwiązuje zagadki
 • Koloruje według wskazanego kodu
 • Rozpoznaje i nazywa poznane litery
 • Dokonuje analizy i syntezy głoskowej wyrazów
 •  Prowadzi kierowane obserwacje przyrodnicze
 • Wie, że należy dokarmiać ptaki zimą
 • Uczestniczy w zajęciach ruchowych
 • Korzysta ze sprzętów i urządzeń terenowych
 • Dba o bezpieczeństwo podczas zabaw
 • Zna znak graficzny litery d, d
 • Rozpoznaje małą i wielką literę d, d
 • Słucha z zainteresowaniem dłuższych wypowiedzi
 • Włącza się w przebieg zabawy dydaktycznej
 • Naśladuje ruchy i odgłosy zwierząt
 • Wyróżnia poznaną literę w nagłosie, śródgłosie i na końcu wyrazu
 • Pisze literę po śladzie
 • Odwzorowuje kształt poznanej litery
 • Dokonuje analizy głoskowej i sylabowej wyrazów
 • Czyta wyrazy i krótkie zdania
 • Odpowiada na pytania dotyczącego wysłuchanego tekstu
 • Koloruje według własnego pomysłu


31 październik -4 listopad

DZIECKO:

 • Opowiada o swoim patronie
 • Przedstawia wydarzenia z życia świętych
 • Modli się do patronów w niebie
 • Wyraża wiarę w niebo; stan wiecznego szczęścia z Bogiem, oraz zmartwychwstania ciał
 • Wskazuje przykłady troski i pamięci o tych, którzy odeszli do wieczności
 • Modli się za tych, którzy odeszli do wieczności
 • Wykonuje pracę plastyczną związaną z tematem
 • Śpiewa piosenki „ Każdy święty chodzi uśmiechnięty”„ Wiem w kogo ja wierzꔄ Święty Janie Pawłe II módl się za nami”„ Jezu ufam Tobie”„ Gdy wszyscy święci”
 • Składa obrazek w całość
 • Pamięta o swoich zmarłych

24-28 październik

DZIECKO:

 • Rozróżnia kształty poznanych liter.
 • Wypowiada się na temat ilustracji.
 • Zna znak graficzny litery m, m.
 • Wyodrębnia w słowach głoski.
 • Wykonuje literę sensoryczną.
 • Opisuje wygląd postaci.
 • Dostrzega różnice w wysokości postaci ludzkiej.
 • Rozpoznaje i nazywa postacie z bajek.
 • Skupia uwagę na słuchanym tekście i rozmawia na jego temat.
 • Poprawnie odwzorowuje kształt poznanej litery.
 • Dokonuje analizy głoskowej wyrazów.
 • Rozróżnia stronę lewą i prawą.
 • Skupia uwagę na słuchaniu odgłosów otoczenia.
 • Zna podstawowe symbole pogody.
 • Obserwuje pogodę.
 • Dostosowuje ubiór do pogody.

17-21  październik

DZIECKO:

 • układa krótkie zdania na temat swojego taty,
 • podaje imię swojego taty
 • wie, co to jest portret,
 • zna znak graficzny litery t, T,
 • potrafi czytać proste wyrazy
 • dzieli wyrazy na sylaby i głoski
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach ruchowych
 • w prawidłowy sposób korzysta ze sprzętu terenowego,
 • dba o swoje bezpieczeństwo
 • układa sylaby z poznanych liter,
 • podejmuje próby pisania litery t, T,
 • potrafi czytać krótkie zdania wyrazowo-obrazkowe,
 • rozpoznaje literę t, T wśród innych liter
 • uczy się słów, melodii i kroków tańca,
 • tańczy w zespole
 • wie o konieczności przebywania na świeżym powietrzu,
 • odgrywa rolę w zabawie parateatralnej,
 • rozróżnia zbiory,
 • wskazuje część wspólną zbiorów
 • rysuje portret taty,
 • odczytuje cyfrę 2,
 • podejmuje próby pisania cyfry
 • wykonuje literę sensoryczną
 • obdarza uwagą dorosłych
 • słucha wiersza
 • układa odpowiedzi na pytania

 


3-7 październik

DZIECKO:

 • Wskazuje przedmioty we wskazanym kolorze
 • Rozpoznaje zjawiska charakterystyczne dla jesieni
 • Rozpoznaje dary jesieni
 • Potrafi wykonać jesiennego ludzika
 • Łączy różnego rodzaju materiał przyrodniczy
 • Obserwuje pogodę
 • Wyszukuje niezwykle kształty w układzie drzew
 • Rozpoznaje i nazywa leśne zwierzęta
 • Rozwiązuje zagadki
 • Dzieli wyrazy na głoski i sylaby
 • Reaguje ruchem na zmianę tempa w muzyce
 • Zna znak graficzny litery A, a
 • Słucha opowiadania
 • Potrafi rozpoznać wybrane drzewa po liściach i owocach.

26-30 września

DZIECKO:

 • uczestniczy w zajęciach ruchowych
 • dokonuje analizy i syntezy głoskowej wyrazów
 • wie, że należy dbać o zdrowie i higienę osobistą
 • określa i nazywa podobieństwa między osobami
 • wskazuje elementy różniące się wysokością, długością
 • poznaje otoczenie różnymi zmysłami
 • rozwiązuje zagadki
 • rozpoznaje literę O, o
 • nazywa swoje uczucia
 • rozpoznaje figury geometryczne – koło
 • posługuje się określeniami: mniejszy, większy, cienki, gruby
 • rozpoznaje i nazywa kolory
 • wyraża emocje poprzez dobór koloru
 • wskazuje na palecie barw kolory jasne i ciemne

19-23 września

DZIECKO:

 • Zna zasady bezpiecznego poruszania się po drogach
 • Wie jak się zachować w środkach transport publicznego
 • Zna różne rodzaje dróg
 • Wskazuje miejsc bezpieczne dla pieszych
 • Dokonuje analizy i syntezy sylabowej wyrazów
 • Opisuje swoją drogę do przedszkola
 • Recytuje z pamięci wiersz
 • Zna sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator
 • Posługuje się określeniami służącymi do wyrażania stosunków przestrzennych
 • Koloruje według wzoru wybrane znaki drogowe
 • Manipuluje liczmanami
 • Przestrzega zasad ustalonych w grupie
 • Rozwiązuje zagadki
 • Zna numery alarmowe
 • Rozpoznaje i nazywa samochody służb ratowniczych

12-16 wrzesień

DZIECKO:

 • Segreguje elementy według podanej cechy.
 • Wypowiada się na temat ilustracji.
 • Czyta globalnie podpisy.
 • Dzieli wyrazy na sylaby i głoski.
 •  poprawnie wykonuje ćwiczenia graficzne.
 •  naśladuje odgłosy różnych środków lokomocji.
 • uważnie słucha opowiadania.
 • Zna pojęcia: bliżej – dalej, niżej – wyżej.
 • Uczestniczy w zabawach matematycznych.
 •  wypowiada się na temat wylosowanej pamiątki.
 • Uczestniczy w rozmowie na temat miejsc wakacyjnego wypoczynku.

 


1-9 września

DZIECKO:

 • Grzecznie zwraca się do koleżanek i kolegów
 •  Słucha utworu literackiego
 • Dzieli wyrazy na głoski i sylaby
 • Czyta globalnie imiona
 • Rysuje po śladzie
 • Orientuje się w schemacie własnego ciała
 • Używa pojęć: za mną, przede mną, z lewej strony, z prawej strony
 • Potrafi wykonać proste ćwiczenia z woreczkiem
 • Uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych
 • Właściwie zachowuje się w ogrodzie
 • Zasad bezpieczeństwa podczas zabaw